A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Canolfannau Ailgylchu

Celfi Xcel

Cat Action Trust

Cwestiynau Cyffredin

Compostio

Cewynnau go iawn

Camsyniadau a chynghorion

Cyflwyno cais am dŷ

Cyfnewid eich tŷ

Cais am waith atgyweirio

Cymorth i brynu tŷ

Cwestiynau cyffredin

Cantre Mobility

CCT Bricklaying Ltd

Contract Services

Copefield Construction Ltd

Clybiau tanwydd

Credyd Cynhwysol

Cynlluniwr cyllideb

Cofrestru genedigaeth

Cofrestru marwolaeth

Cynllun y Bathodyn Glas

Cymorth gartref

Cyfleoedd dydd

Cymorth i bobl ag anableddau

Canolfan Ddydd Tre Ioan

Caemaen Centre

Celf a Chrefft - Stryd Cyfleoedd

Caffi Blas Myrddin

Caffi SA31

Canolfan Cam Cyntaf

Canolfan Coleshill

Crefft Pren

Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Cefnogaeth i ofalwyr

Cysylltu â ni

Cymorth i'n gofalwyr maeth

Cyflogi plant

Cymraeg i oedolion

Cwstiynau cyffredin

Cae’r Felin

Carreg Hirfaen

Carwe

Cefneithin

Cross Hands

Cwrt Henri

Cynwyl Elfed

Coedcae

Cludiant Ysgol

Cerdded i'r Ysgol

Cwestiynau cyffredin

Cymorth i ddysgwyr

Canolfan Addysg Pentywyn Awyr Agored

Cymorth ieuenctid

Clybiau Ieuenctid

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Cymorth Ariannol

Cronfeydd Ymddiriedolaethau Elusennol

Cyllideb ysgolion

Categorïau BREEAM

Caeo

Capel Cynfab

Cil-y-cwm

Copperworks a Maes-llyn

Cwmifor

Cynllunio

Cyfwlyno sylwadau ar gais cynllunio

Cyflwyno cais cynllunio

Caniatâd cynllunio i berchnogion tai

Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Cwestiynau cyffredin

Cyflenwad tir ar gyfer tai

Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Cadwraeth a chefn gwlad

Coed

Cyngor ecoleg

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Cynefinoedd a Safleoedd Gwarchodedig

Coetiroedd

Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Canolfan Hyfforddi BTCV Coed Penybedd

Clwb Adar Sir Gaerfyrddin

Coed Cymru

Coleg Sir Gâr

Cadwch Gymru'n Daclus

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cwestiynau cyffredin

Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Cais cynlluniau llawn

Cais am hysbysiad adeiladu

Cais am elfennau thermol

Cais am ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd

Cais am waith trydanol

Cais rheoleiddio

Cynllun person cymwys

Cynllun Awdurdod Partner

Carl Morgan Building Surveyor

Cartref Designs Limited

Cartrefi Einon Homes Ltd

Cartrefi Ffosaron Homes Ltd

Cartrefi Redwood Homes Ltd

Castle Architectural Designs Ltd

Cerith Thomas Architecture

Cysylltu â ni

Cyflogi masnachwr

Cwynion sŵn

Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Cwestiynau Cyffredin

Cilycwm - Llanwrda

Comics plus

CREDO

Casgliadau archif

Culffordd agored

Cynllun gwella hawliau tramwy

Côd cefn gwlad

Cyllid a grantiau

Canolfannau Hamdden

Canolfan y Mynydd Du

Clwb Canŵio Llandysul

CETMA (Ymgysylltu Cymunedol, Technoleg, Cyfryngau a’r Celfyddydau)

Cynaliadwyedd

Cyfeirlyfr cymunedol

Clwb Llewod Rhydaman

Coleg Sir Gar

Canolfan Deulu y Garnant

Cyngor Cymuned Llandyfaelog

Cymdeithas Gymunedol Llanfallteg

Cynnyrch Fferm Torcefn, Pont-iets

Canolfan Deulu Tŷ Hapus

Creu gardd hardd

Cynlluniau argyfwng

Creu cynllun argyfwng

Cynlluniau argyfwng cymunedol

Colli cyfleustodau

Cwmnïau bws lleol

Ceir Cefn Gwlad

Cynllun parcio i breswylwyr

Carden CRASH Beiciau Modur

Cwrs gloywi ar gyfer gyrwyr hŷn

Cynllun Buddiannau Lleol

Caban Sgïo Mynydd Hyfryd

Caffi bar cwtsh

Canolfan Addysg Kip McGrath, Llanelli

Canolfan Gwlyptir Llanelli

Cawdor Cars, Caerfyrddin a Llanelli

Celtic Laser Ltd

Cosmo, Swansea

Cotswold Outdoor Ltd, Caerfyrddin

County Cycles

Cranc Cyclesport

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol (CPLIL)

Cyfleoedd adleoli

Cymorth a hyfforddiant cyflogaeth

Cymunedau yn Gyntaf

Cysylltu â ni

Cwynion / Canmoliaeth

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Cwcis

Cae Coed

Clos Fferws

Cynllun Blaendaliadau Tenantiaeth

Cwestiynau cyffredin

Cynllun Benthyciadau Canol Tref

Canolfan Fenter Y Goleudy

Canllaw i drefnwyr digwyddiadau

Cofrestru busnes bwyd

Cymeradwyo safleoedd bwyd

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Cartrefi symudol –Trwydded safle preswyl

Cynnig budd i'r gymuned

Cyngor a Democratiaeth

Cyfansoddiad y Cyngor

Cadeirydd 2017/18

Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Cymunedau

Craffu

Cyllideb y Cyngor

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

Cofrestru i bleidleisio

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cynllun cyhoeddi