A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwastraff swmpus

Gwyn i Wyrdd

Gofal Canser Tenovus

Gwastraff gardd

Gwastraff busnes

Gwastraff trydanol / electronig

Gwastraff clinigol / hylendid

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Graffiti

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

G A Bartlett Building Contractor

Gasco (Wales) Ltd

Geraint Williams Windows Ltd

Gimblett & Mathias

Glyn Phillips & Associates

Gwresogi eich cartref

Gordaliadau

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Gostyngiadau ac eithriadau

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gofyn am gopi o dystysgrif

Gofal Cymdeithasol

Gofal yn y cartref

Gwaith a sgiliau newydd

Gwyn i Wyrdd

Gwasanaethau pontio

Gofal preswyl a nyrsio

Gofalwyr ifanc

Gwneud cais am asesiad

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Glanyfferi

Gors-las

Griffith Jones

Gwenllian

Gwynfryn

Glan-y-Môr

Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Gwobr Dug Caeredin

Grantiau gwisg ysgol

Gorslas

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gorfodi cynllunio

Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft (Canol Tref Llanelli)

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwastraff

Gwarchodfeydd natur

Gwrychoedd

Glöynnod Byw - Cofnodwyr Siriol

Gwarchod Glöynnod Byw

Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin

Grŵp Pathewod Sir Gaerfyrddin

Gwyfynod - Cofnodwyr Siriol

Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gareth P Rees

Griffiths Bros Builders Betws Ltd

Gwarant LABC

Galw heb wahoddiad / fasnachwyr twyllodrus

Gorchmynion cŵn

Gwenwyn carbon monocsid

GoCitizen

Gwybodaeth i berchnogion tir

Gerddi Aberglasne

Grŵp Gweithredu Adfywio a’r Amgylchedd Glanymor a Thŷ-isha, Llanelli (ERAG)

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Grŵp Amgylcheddol Pontyberem

Grŵp Cymunedol Trysordy

Gwrthderfysgaeth

Gwasanaethau bws

Graeanu

Gorchmynion Traffig

Geirda

Gweithio i ni

Gwerthoedd Craidd

G Photography

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Get Van

GetGeared

Go-Sport

Gwybodaeth am y wefan hon

Gosod eich eiddo

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud cais am adolygiad

Gweithredwr hurio preifat

Gwasanaethau Corfforaethol

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: Strategaeth Pobl Hŷn 2015 - 2025

Gwahoddiad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisio - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033)

Gwybodaeth Cyfrifiad