• English
 • Hepgor gwe-lywio

BSL: A ydych yn fyddar neu yn drwm eich clyw?

Yn Sir Gaerfyrddin mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i helpu pobl sydd â nam ar y synhwyrau i reoli eu bywydau a bod mor annibynnol â phosibl.

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych chi am y gwasanaethau hyn ac yn egluro sut mae cael rhagor o wybodaeth amdanynt.

Beth yw Nam ar y Synhwyrau?

Nam ar y synhwyrau yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio anableddau fel:

 • Bod yn fyddar/â nam ar y clyw
 • Bod yn ddall/â nam ar y golwg
 • Bod yn ddall a byddar (â nam deuol ar y synhwyrau)

Os ydych chi’n fyddar neu â nam ar eich clyw, mae’n bosibl y byddwch yn wynebu problemau sy’n achosi rhwystredigaeth gartref. Efallai bydd angen i chi gael lefel y sain ar y teledu’n rhy uchel, neu efallai na fyddwch bob amser yn clywed y ffôn neu gloch y drws yn canu. Efallai byddwch chi’n cael trafferth clywed beth mae rhywun yn ei ddweud ar y ffôn, neu efallai bod problemau clyw yn achosi anawsterau ymarferol eraill.

Os yw unrhyw un o’r sefyllfaoedd hyn yn berthnasol i chi, mae’n bosibl y bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai yn gallu helpu trwy ddarparu cyfarpar arbenigol.

Os ydych chi’n ddifrifol fyddar, mae’n bosibl y bydd system galwr sy’n dirgrynu neu olau sy’n fflachio yn fwy addas ar gyfer eich anghenion. Gall cyfarpar o’r fath eich gwneud yn ymwybodol bod rhywun wrth y drws neu bod y ffôn yn canu. Mae modd cysylltu systemau o’r fath â’ch synhwyrydd mwg presennol yn ogystal.

Os cewch drafferth yn cyrchu gwasanaethau oherwydd nam ar y clyw, mae gennym ni staff wedi’u hyfforddi a fydd o bosibl yn gallu eich helpu. Os bydd angen, gallwn ni eich helpu i gael hyd i Gyfieithydd Iaith Arwyddion, Siaradwr Gwefusau, neu gefnogaeth arall i gyfathrebu ar gyfer unrhyw apwyntiadau pwysig sydd gennych.

Hefyd mae gwasanaeth gwaith cymdeithasol ar gael mewn iaith arwyddion.

Os ydych yn ddwys neu’n ddifrifol fyddar, ac yn cael anawsterau mynych wrth gyfathrebu, gallwn ni eich cynghori ynghylch unrhyw fudd-daliadau y gallech eu hawlio. Gallwn roi gwybodaeth i chi am yr amrywiol glybiau i bobl Fyddar, rhai sydd â Nam ar y Clyw a phobl Ddall a Byddar yn yr ardal, yn ogystal â dosbarthiadau darllen gwefusau. Gellir darparu cludiant mewn rhai achosion.

Os ydych chi’n ddall a byddar, gallwn ni eich cynghori ynghylch y gwasanaethau cenedlaethol a lleol sydd ar gael i’ch cefnogi.

Sut mae cysylltu â chi?

Gallwch gysylltu â’n swyddogion ar y rhifau isod:

 • Llinell Gofal+: 01267 224466
 • Minicom: 01558 824349
 • Yn achos plant sydd â nam ar eu clyw, ffoniwch eich Tîm Anableddau Plant agosaf, os gwelwch yn dda: 01267 246400

Dyma rai sefydliadau eraill sy’n gallu helpu:

 • Grŵp Rhydaman i bobl sy’n drwm eu clyw 01269 594741
 • Grŵp pobl â nam ar y clyw Caerfyrddin a’r Cylch 01267 235503
 • Clwb pobl fyddar Llanelli 01554 759214 | llanellideafclub@googlemail.com
 • Clwb pobl trwm eu clyw Llanelli 01554 770770
 • Action on Hearing Loss Cymru 0808 808 0123
 • British Deaf Association 0207 697 4140
 • Deafblind UK 0800 132320
 • Sense Cymru 0300 330 9280
 • Cyngor Cymru i bobl fyddar 01443 485687
ar-lein am dani