• English
 • Hepgor gwe-lywio

BSL: Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed rhag camdriniaeth

Gall unrhyw oedolion sy'n agored i niwed, yn ddynion neu'n fenywod, ddioddef camdriniaeth neu fod yn agored i hynny yn eu cartrefi eu hunain, mewn cartrefi gofal, mewn gwasanaethau dydd neu mewn ysbytai.

Os ydych chi’n cael eich cam-drin, neu os ydych yn pryderu y gallai unigolyn rydych chi’n ei adnabod fod mewn perygl o gael ei gam-drin, dylech siarad â rhywun am y peth. Cynigir gwybodaeth a chyngor fel bod modd i’r unigolyn a'r teulu benderfynu pa gymorth ymarferol sydd ei angen arnynt neu pa gamau y maent yn dymuno eu cymryd. Os na fedrant ddod i benderfyniad, byddwn ni’n gofalu ein bod yn eu cefnogi a’u hamddiffyn.

 phwy galla i gysylltu?

 • Os ydych chi’n cael eich cam-drin, neu os ydych yn pryderu y gallai rhywun rydych chi’n ei adnabod fod mewn perygl o gael ei gam-drin, dylech gysylltu â’r Llinell Gofal, ar y rhif hwn 01267 224466. Bydd y Llinell Gofal yn ateb eich galwad, 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.
 • Os ydych chi neu'r sawl sy'n cael ei gam-drin mewn perygl dybryd, dylech gysylltu â'r Heddlu drwy ffonio 999.
 • I gael cyngor, gallwch gysylltu â’r Tîm Diogelu ar 01267 228944, rhwng 9 a 5 ddydd Llun i ddydd Iau, neu rhwng 9 a 4.30 ar ddydd Gwener
 • Fel arall, gallwch ysgrifennu at y Tîm Diogelu yn y cyfeiriad hwn:
  Y Tîm Diogelu, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE
 • Neu anfon e-bost at Diolgelu@sirgar.gov.uk

Beth Fydd yn Digwydd Wedyn?

Byddwn yn trafod y wybodaeth a roddwch i ni yn sensitif, ac yn rhoi cyngor a chefnogaeth i chi. Weithiau, gall fod angen i ni gasglu rhagor o wybodaeth, neu gysylltu ag asiantaethau eraill megis y Gwasanaethau Iechyd neu’r Heddlu.

Beth yw camdriniaeth?

Os byddwch chi, neu unrhyw oedolyn agored i niwed rydych chi’n eu hadnabod, yn cael eich cam-drin, eich niweidio neu os camfanteisir arnoch mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

 • Camdriniaeth gorfforol, megis taro, ysgwyd neu gamddefnyddio meddyginiaeth;
 • Camdriniaeth rywiol, megis gorfodi rhywun i gyflawni gweithgareddau rhywiol digroeso;
 • Camdriniaeth emosiynol neu seicolegol megis bygwth neu fychanu;
 • Camdriniaeth ariannol, megis dwyn arian rhywun neu dwyll ariannol;
 • Esgeulustod, megis anwybyddu anghenion gofal meddygol neu gorfforol.

Dyma rai sefydliadau eraill a fydd o bosibl yn gallu cynnig cyngor neu gymorth:

 • Cymorth i Fenywod, Dyffryn Aman - 01269 597474
 • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin - 01267 238410
 • Cymorth i Fenywod Llanelli - 01269 597474
 • Llinell Cyngor a Gwrandawiad Cymunedol – 01554 752422
 • Shelter Cymru  0808 800 4444
 • Y Samariaid -  0845 790 9090
 • Relate  - 01792 480 088
 • Age Cymru Sir Gâr - 01554 784080
 • Cymorth i Ddioddefwyr  - 0845 303 0900
 • Llinell Gymorth Action on Elder Abuse - 0808 8088141
 • Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru - 0300 062 8888
ar-lein am dani