• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adeiladu tai

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

Ardal Rhwydwaith Cymunedol Canolrif incwm aelwydydd Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
Aman £23,896 £50,307 £62,884 £75,461 £88,038
Gwendraeth £24,818 £52,249 £65,311 £78,374 £91,436
Llanelli £21,593 £45,458 £56,823 £68,188 £79,552
Taf/Myrddin £25,663 £54,027 £67,534 £81,041 £94,548
Teifi £23,212 £48,868 £61,085 £73,302 £85,519
Tywi £26,385 £55,548 £69,435 £83,322 £97,209

Nodiadau:   
1) Seiliwyd ar ddata incwm aelwydydd a gyflenwyd yn ôl codau post gan CACI Paycheck, Tachwedd 2016   
2) Seiliwyd ar 3 gwaith y canolrif incwm a blaendal o 5% ar gyfer tŷ 3 ystafell wely a ddefnyddir fel 'meincnod’.

ar-lein am dani