• English
  • Hepgor gwe-lywio

Menter ieuenctid

John -hennahcy

Rydym yn gwbl ymroddedig i gefnogi ac annog entrepreneuriaeth ieuenctid ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Y nod yw cydweithio â sefydliadau partner megis Gyrfa Cymru, holl ysgolion uwchradd y sir a sefydliadau addysg bellach, i annog a helpu pobl ifanc i feithrin eu sgiliau entrepreneuraidd, rhoi blas ar fenter iddynt, a’u cefnogi i greu eu busnesau eu hunain, gan gadw’r gronfa o ddoniau yn y rhanbarth, creu swyddi lleol a chael effaith gadarnhaol ar yr economi leol.

Mae ymyrraeth gadarnhaol yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at greu llawer o swyddi a busnesau. Mae cyngor ac arweiniad hefyd ar gael i entrepreneuriaid wrth iddynt fasnachu, er mwyn iddynt fedru datblygu eu busnes hyd eithaf eu potensial. Mae cystadlaethau menter megis y Dreigiau Busnes Ifanc a Dragons Den wedi cael eu cynnal yn llwyddiannus yn ystod y blynyddoedd blaenorol, gyda channoedd o bobl ifanc yn cymryd rhan ac yn elwa o’r mentrau.

Mae Bwrsari’r Goleudy ar gael mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr, a gall darpar entrepreneuriaid ifanc wneud cais amdano. Mae lle swyddfa ar gael am ddim yng Nghanolfan Fenter y Goleudy, ac mae pecyn o gefnogaeth a mentora hefyd ar gael fel rhan o’r Bwrsari. Mae sawl busnes newydd, gan gynnwys State of Flow, Rapid IT, a Money Market Solutions wedi cael eu cefnogi trwy Fwrsari’r Goleudy ers iddo ddod i fodolaeth yn 2013.

Rydym hefyd yn ymgysylltu’n llwyddiannus â busnesau a sefydliadau sector preifat er mwyn darparu cyfleoedd gyrfa a menter a datblygu gweithlu hynod fedrus ymhlith pobl ifanc y Sir. Mae hyn yn cael ei gyflawni trwy weithgareddau entrepreneuraidd ac arloesol megis diwrnodau Byd Gwaith. Mae’r ymyrraeth hon hefyd yn cefnogi busnesau lleol i ymdrin â bylchau sgiliau lleol a sicrhau bod camau ar waith i bobl ifanc feddu ar y sgiliau cywir ar gyfer busnes a diwydiant wrth adael addysg.

Mae gan y sir dreftadaeth wych o fusnesau ifanc sy’n cael eu creu a thrwy weithio mewn partneriaeth â chyrff eraill, mae wedi ymroi i ddarparu ffyrdd arloesol o sicrhau bod menter a busnes yn parhau i ffynnu ymhlith pobl ifanc, a bydd hynny’n parhau.

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/12/2016

ar-lein am dani