• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llwybr Dyffryn Tywi

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Lwybr Dyffryn Tywi

Yr wyf yn cofrestru fel:

Dewiswch eich dewis iaith:

Mae a wnelo Dyffryn Tywi â mwy na dim ond tirwedd syfrdanol a threftadaeth ddiwylliannol; mae a wnelo hefyd â’r bobl sy’n ei alw’n gartref.

Mae trefi Caerfyrddin a Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin ymhlith y rhai hynaf, mwyaf hanesyddol o safbwynt diwylliannol yng Nghymru ac maent yn ffynnu yn yr 21ain Ganrif: a hwythau wedi’u cysylltu drwy’r oesoedd gan ddyfroedd rhedegog bywiog ac ymdroellog Afon Tywi ac yna yn y cyfnod modern gan yr A48.

Bellach, mae prosiect newydd cyffrous yn mynd rhagddo i ddod â’r rheilffordd segur rhwng y ddwy dref farchnad hon yn fyw unwaith eto fel atyniad hamdden ac ymwelwyr o bwys.

Disgrifiad cryno o’r prosiect

Bydd yn darparu llwybr heb draffig trwy un o’r ardaloedd mwyaf golygfaol yng Nghymru, gan ddilyn llwybr sydd bron â bod wrth ymyl Afon Tywi wrth iddi lifo o Landeilo i Gaerfyrddin ar ei ffordd i Fae Caerfyrddin.

Bydd y llwybr yn costio rhwng £5 ac £8 miliwn ac mae set gref o bartneriaid a rhanddeiliaid yn cael ei ffurfio gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd yn cysylltu ag atyniadau o bwys i dwristiaid ar hyd y llwybr gan gynhyrchu oddeutu £860,000 i £2 filiwn yn yr economi leol bob blwyddyn, yn ogystal â chreu a chefnogi rhwng 17 a 41 o swyddi amser llawn. Hefyd bydd yn rhoi cyfle i bobl deithio mewn modd cynaliadwy ac iach, gan greu cyswllt â phentrefi rhwng y ddwy brif dref.

Mae’r cynllun wedi cael ei rannu’n gamau ar wahân; mae’r pen gorllewinol (rhwng Abergwili a Nantgaredig) wedi’i rannu’n bedwar cam ac er nad yw’r pen dwyreiniol wedi cael ei bennu eto, mae’n debygol y bydd yn cynnwys cysylltiadau o’r A483 heibio i Ysgol Bro Dinefwr.

Gan ddibynnu ar y dyluniad terfynol a’r opsiynau cysylltu ym mhob pen, bydd Llwybr Dyffryn Tywi oddeutu 16 milltir o hyd.

Tri metr fydd lled y llwybr a bydd ganddo wyneb wedi’i darmacio. Bydd yn cael ei rannu gan gerddwyr a beicwyr ond gellid caniatáu defnydd gan geffylau yn amodol ar ymchwilio ymhellach i leoliadau ac a yw hyn yn ymarferol ac yn ddiogel.

Main News Thumbnail

Hwb ariannol

Mae prosiect wedi cael grant o £132,000 drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae swyddog prosiect newydd hefyd wedi cael ei benodi.

Darllenwch mwy ar y 'stafell Newyddion

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/08/2017

Eafrd Logo Jpeg 1

ar-lein am dani