• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llynnoedd Delta - Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd

Bydd y Llynnoedd Delta yn darparu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o safon fyd-eang ar hyd arfordir Llanelli gan dynnu meysydd iechyd, busnes ac ymchwil ynghyd.

Dyma fydd y prosiect adfywio mwyaf erioed yn Ne-orllewin Cymru, a'i nod yw gwella iechyd a lles pobl ledled y rhanbarth gan greu hyd at 2000 o swyddi o ansawdd uchel sy'n talu'n dda a rhoi hwb aruthrol o £467 miliwn i'r economi dros 15 mlynedd.

Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • Sefydliad Gwyddor Bywyd fydd â labordai a chlinigau a chyfleuster meithrin ar gyfer busnesau sy'n dechrau arni ac ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu
  • Canolfan llesiant sy'n cynnwys canolfan newydd o'r radd flaenaf ar gyfer hamdden a chwaraeon
  • Canolfan Iechyd Cymuned sy’n cynnig ystod o wasanaethau iechyd a llesiant a chyfleusterau ar gyfer addysg a hyfforddiant
  • Gwesty llesiant
  • Pentref cymorth byw

Bydd y rhain i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd yn y dirwedd naturiol o amgylch llyn dyfroedd croyw ac o fewn pellter cerdded i Barc Arfordirol y Mileniwm.

Bydd y prosiect uchelgeisiol yn denu buddsoddiad gwerth dros £200 miliwn. Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Abertawe. 

Mae hefyd yn brosiect allweddol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe ac mae £40 miliwn wedi ei glustnodi ar ei gyfer fel rhan o'r £1.3 biliwn o gyllid a fuddsoddir yn y Fargen Ddinesig.

Main News Thumbnail

Dweud eich dweud

Mae eich barn yn bwysig i ni.  Rydym ni eisiau gwybod beth yw eich barn am y prosiect er mwyn ein helpu ni i lunio ein gweledigaeth ar gyfer y Pentref.

Gweld y Prif Gynllun ar gyfer y safle

A fyddech cystal â chwblhau ein ffurflen adborth

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/10/2017

ar-lein am dani