• English
  • Hepgor gwe-lywio

Busnesau yn y parc

Mae datblygiad y Parc Bwyd yn Cross Hands wedi ehangu enw da y Sir drwy ychwanegu gwerth at 'Gardd Cymru' ac ar gyfer y rhai sy'n prynu ei chynnyrch. Mae Parc Bwyd Cross Hands yn cynnig popeth mae angen i'r cynhyrchydd bwyd modern i ffynnu.

Cefnogwyd Parc Bwyd Cross Hands gan gymhellion ariannol a strategaethau dychmygus ar lefel leol a chenedlaethol, sefydlwyd tua 12 mlynedd yn ôl, wedi ei lleoli yn strategol ger yr A48 / M4 wrth Gyffordd 49, rhyw ddeuddeg milltir i'r Gogledd o Abertawe, ac awr o yrru i'r Gorllewin o Caerdydd. Mae'n cynnig cysylltiadau uniongyrchol â rhwydwaith traffyrdd y DU ar hyd yr M4 ac mae heol "Blaenau'r Cymoedd" A465 yn rhoi mynediad uniongyrchol i farchnadoedd yng Nghanolbarth Lloegr. Mae'r M4 yn rhan o'r priffordd Llwybr Ewrop i, ac o Iwerddon, ledled y DU ac i'r cyfandir. Mae'r Parc Bwyd yn seiliedig ar 50 erw, lle mae gwasanaethu'n llawn â seilwaith ardderchog yn eu lle. Mae mewn sefydliad da wrth wraidd Sir cynhyrchu bwyd bywiog gyda nifer o gyflenwyr o ansawdd uchel yn seiliedig gerllaw gan leihau milltiroedd bwyd ar gyfer cynhyrchu.

Mae'r Parc Bwyd penodedig, gan ymgorffori tir ar gyfer unedau datblygu a chynhyrchu bwyd deori yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau prosesu bwyd, yn daclus gyda ffyrdd mynediad llawn yn eu lle. Dyma pam mae busnesau allweddol wedi ymrwymo i dyfu eu busnesau yma. Cewri bwyd Gwyddelig Dawn Meats, er gwaethaf yr opsiynau a lleoliadau oedd ar gael ar draws Ewrop maent wedi ehangu ddwywaith yn y Sir, bellach yn meddiannu 200,000 troedfedd sgwâr o gyfleuster prosesu bwyd ar 20 erw o'r safle 50 erw y gwnaethon adeiladu yn 2002. Fe wnaeth Bwydydd Castell Howell adeiladu eu canolfan Prif Swyddfa a Dosbarthiad yma yn 2007 yn meddiannu 50k troedfedd sgwâr. Mae'r unedau deor wedi bod yn llwyddiannus ac wedi bod yn brysur ers ei gwblhau yn 2004. Un o'r preswylwyr 1af oedd Gower View Foods. Cyfleuster prosesu pacio bwyd a chynnyrch llaeth. Yn wreiddiol fe wnaeth y cwmni feddiannu uned 5000 troedfedd sgwâr - maent bellach wedi ehangu i 15,000 troedfedd sgwâr. Maent yn cael eu cydnabod fel y paciwr menyn annibynnol mwyaf yn y DU, gyda'r canlyniad bod y gweithlu wedi cynyddu i dros 50 yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r cynnig yn Cross Hands yn un o ansawdd lleol cynhenid ​​a chwmnïau rhyngwladol, Cyfanwerthwr Annibynnol mwyaf Cymru a Gwasanaeth Trafnidiaeth Oergell lleol - i gyd ar y stepen drws. Mae yna hefyd deimlad o berthynas o fewn y cwmnïau ar y Parc Bwyd sy'n helpu eu gilydd ac yn masnach yn rheolaidd gyda phawb yno.

Yn dilyn tân yn 2002 ar safle cyfochrog yn Cross Hands adeiladodd y Cwmni ffatri brosesu cig ym Mharc Bwyd Cross Hands o 200,000 troedfedd sgwâr ar gost o aml filiwn o bunnoedd.  Grŵp Dawn Meats oedd y cwmni 1af i adeiladu ar y Parc.

Mae Padraig McCarthy, Pennaeth Datblygu’r Grŵp,yn dweud bod argraff wedi cael eu greu gan Sir Gaerfyrddin a'i phobl: "Agosrwydd i Iwerddon a mynediad i'r traffyrdd y DU denodd ni i Cross Hands. Mewn deng mlynedd aethon ni o 30 o bobl i dros 600 - yn glod i'r hyblygrwydd a gwydnwch y gweithlu lleol. Rydym wedi cael ehangiad mawr ddwywaith ac ar ôl tân dinistriol yn 2002, rydym wedi ymrwymo i'r ardal eto, er gwaethaf opsiynau a lleoliadau eraill ar draws Ewrop. Mae ynni'r asiantaethau lleol wedi gwneud argraff o ddifrif  arno ni, mae hwnnw a'r gweithlu wedi bod yn hanfodol ".

Mae twf organig dros 20 mlynedd wedi gweld un o fusnesau blaenorol Cymru yn blodeuo ac yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant bwyd o fewn y DU. Dewisodd Bwydydd Castell Howell i fuddsoddi ym Mharc Bwyd Cross Hands ac yn awr maen’t wedi sefydlu yn gadarn ar y Parc.

Mae tyfiant parhaus yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yn golygu roedd angen i Bwydydd Castell Howell i fuddsoddi mewn canolfan pencadlys a dosbarthu newydd. Yn cyflenwi dros 4,000 o gwsmeriaid, yn cyflogi dros 280 o staff a stocio dros 8,000 o gynnyrch, mae'r busnes wedi datblygu gyda llwyddiant mawr roedd gynt yn fusnes fferm seiliedig yng Nghaerfyrddin. Wedi'i sefydlu yn 1988 ac yn dathlu dros 25 mlynedd mewn busnes fe wnaethon symud oddi ar y fferm i Gaerfyrddin yn 1990 ac yn awr maent yn cael ei cydnabod fel prif gyfanwerthwr bwyd annibynnol Cymru.

Parc Bwyd Cross Hands oedd y dewis amlwg i sefydlu ei adeilad 50,000 troedfedd sgwâr fel  Prif Swyddfa a uned dosbarthu canolog – i wasanaethu eu busnes lloerennau yng Nghymru a Lloegr ar safle 7 erw yn y Parc. Ym mis Medi 2007 fe wnaethon symud i'r cyfleusterau newydd a oedd yn caniatáu iddynt ddyblu eu lle warws ar unwaith ac yn gwella eu gweithred logisteg yn sylweddol.

Mae'r datblygiad wedi creu cyfle gwych i adolygu'r holl weithrediadau o safbwynt amgylcheddol. Penodwyd Aseswyr BREEAM er mwyn lleihau effaith amgylcheddol y datblygiad. Turiwyd twll 450 troedfedd i gyflenwi dŵr glân i'r safle er mwyn cynnal yn hollol y fflyd helaeth a ddefnyddir ac hefyd i ddefnyddio drwy gydol y systemau gwastraff yn y prif adeiladau. Mae synwyryddion symud wedi cael eu gosod i sicrhau bod systemau goleuo yn cael eu rhoi ar waith dim ond pan fydd angen ac mae’r cyflenwad trydan o Scottish & Southern wedi cael  ei warantu i fod yn 100% o ffynhonnell adnewyddadwy. Yn ychwanegol oherwydd yr angen lefelau uchel o ddeunydd pacio sy'n ofynnol o fewn y busnes roedd yn arwain at broblem gwaredu maent wedi sefydlu proses i osgoi'r angen i anfon y gwastraff i safleoedd tirlenwi. Mae pob un o wastraff nad yn fwyd o Castell Howell yn awr yn cael ei ailgylchu.

Dywedodd Brian Jones, Cyfarwyddwr 'Mae adleoli ac ehangu'r busnes yn Cross Hands wedi bod yn amserol iawn. Nid oedd digon o le i ehangu ar ein safle gwreiddiol yng Nghaerfyrddin ac mae’r datblygiad ar y Parc Bwyd o fudd enfawr gyda'r seilwaith yn ei le a chysylltiadau i goridor yr M4. Mae cysyniad y Parc Bwyd yn wych gyda'r tir sydd ar gael i helpu busnesau sy'n ehangu a hefyd yr unedau cychwyn i gynorthwyo busnesau bwyd newydd. Mae yna deimlad amlwg o bawb yn gweithio gyda'i gilydd ar y Parc, ac mae'r budd-dal yno i bawb ei weld '.

Ffurfiwyd y busnes yn 2004 a chymerwyd feddiant o Uned B ar y Parc Bwyd - tenantiaid 1af. Dros y blynyddoedd mae Gower View Foods bellach yn meddiannu 4 uned a chyfanswm o 15,000 troedfedd sgwâr. Maent bellach yn cael eu hystyried fel y paciwr menyn annibynnol mwyaf yn y DU.

Cafodd y busnes ei sefydlu fel busnesau pacio bwyd - pacio iogwrt i Rachels Organics  oedd y cleient 1af iddynt. Mae'r rhan hon o'r busnes wedi datblygu a nifer o gwmnïau megis Hummdingers yn cyflenwi i Morrisons gyda chynnyrch tebyg yn cynyddu.

Nod cychwynnol Gower View Foods oedd i bacio menyn - y cwsmer 1af oedd Fayrefield Foods gyda menyn Colliers. Mae sylfaen eu cleientiaid bellach yn cynnwys cwmnïau amlwladol; busnesau llaeth cenedlaethol a lleol.

Mae’r cwmni wedi gosod offer corddi menyn a wedi prynu y brand Sir Gâr. Mae nhw nawr yn corddi i gleientiaid yn ogystal â'r menyn  i Sir Gâr. Bydd y brand yn cael ei ddatblygu i gynnwys  caws, hufen, llaeth a iogwrt. Ochr arall y busnes yw pacio potiau cynhyrchion grawnfwyd brecwast gyda iogwrt a miwsli bircher.

Maent wedi buddsoddi yn barhaus yn y busnes dros y blynyddoedd ac erbyn hyn yn cyflogi dros 50 o staff.

Cafodd Govindas ei greu yn 2009. Cynhyrchu ystod heb laeth, cynnyrch heb glwten a chnau yn addas ar gyfer llysieuwyr a feganiaid fel ei gilydd. Roedd y cwmni'n syniad Jodi Anderson o ystyried ei deiet heb unrhyw cynhyrchion cig.

Mae'r Cwmni yn profi'n llwyddiannus gyda chontractau da a chadwyni cydnabyddedig yn y DU yn ei le.

Mae'r cwmni yn meddiannu 2,500 troedfedd sgwâr yn y parc.

Mae'r Cwmni yn cynhyrchu cacennau o ansawdd, cigoedd wedi'u coginio, llenwadau brechdanau, pasteiod, pasteiod a chynnyrch sawrus ar gyfer y diwydiant gwasanaeth bwyd a masnach arlwyo. Mae'r busnes wedi hadleoli o uned gynhyrchu fach iawn yng Nghaerfyrddin yn 2006 ac erbyn hyn yn meddiannu 10,000 troedfedd sgwâr yn y Parc Bwyd.

Mae Mario Dallavalle yn un o drydydd cenhedlaeth gwneuthurwr hufen iâ sy'n cyfuno ei etifeddiaeth Eidalaidd gyda'r cynhwysion gorau i gynhyrchu'r hufen iâ llaeth o’r safon gorau. Mae Mario yn derbyn ei laeth a hufen dwbl yn uniongyrchol o ffermydd teuluol o borfeydd  ffrwythlon gwyrddlas Sir Gaerfyrddin.

Sefydlwyd hufen iâ Mario dros ugain mlynedd yn ôl ac mae yn cysegru ei lwyddiant i gyfuniad o angerdd a balchder mewn gwneud hufen iâ lle mae ansawdd y cynhwysion a thechnegau gweithgynhyrchu traddodiadol yn hollbwysig.

Nid yw Mario yn ddieithr i wobrau cenedlaethol. Mae wedi ennill gwobrau pwysig yn y Gynghrair Hufen Iâ Cenedlaethol a Sioe Frenhinol Cymru.

Mae'r cwmni yn meddiannu 2,500 troedfedd sgwâr yn y parc.

Un o gwmnïau dosbarthu tymheredd rheoledig mwyaf yn y DU. Mae gan N R Evans saith canolfan gweithredu wedi lleoli ledled y DU gyda'u Prif Swyddfa yn Cross Hands, gerbron y Parc Bwyd.

Mae Neil Evans sefydlydd y cwmni yn priodoli llwyddiant y busnes i weithio'n agos gyda a deall gofynion cleientiaid. Diwydiant lefelau gwasanaeth blaenllaw, offer manyleb uchel, staff proffesiynol medrus ac yn addasu'n barhaus i anghenion cwsmeriaid.

Busnesau yn y parc

Yn dilyn tân yn 2002 ar safle cyfochrog yn Cross Hands adeiladodd y Cwmni ffatri brosesu cig ym Mharc Bwyd Cross Hands o 200,000 troedfedd sgwâr ar gost o aml filiwn o bunnoedd.  Grŵp Dawn Meats oedd y cwmni 1af i adeiladu ar y Parc.

Mae Padraig McCarthy, Pennaeth Datblygu’r Grŵp,yn dweud bod argraff wedi cael eu greu gan Sir Gaerfyrddin a'i phobl: "Agosrwydd i Iwerddon a mynediad i'r traffyrdd y DU denodd ni i Cross Hands. Mewn deng mlynedd aethon ni o 30 o bobl i dros 600 - yn glod i'r hyblygrwydd a gwydnwch y gweithlu lleol. Rydym wedi cael ehangiad mawr ddwywaith ac ar ôl tân dinistriol yn 2002, rydym wedi ymrwymo i'r ardal eto, er gwaethaf opsiynau a lleoliadau eraill ar draws Ewrop. Mae ynni'r asiantaethau lleol wedi gwneud argraff o ddifrif  arno ni, mae hwnnw a'r gweithlu wedi bod yn hanfodol ".

Mae twf organig dros 20 mlynedd wedi gweld un o fusnesau blaenorol Cymru yn blodeuo ac yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant bwyd o fewn y DU. Dewisodd Bwydydd Castell Howell i fuddsoddi ym Mharc Bwyd Cross Hands ac yn awr maen’t wedi sefydlu yn gadarn ar y Parc.

Mae tyfiant parhaus yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yn golygu roedd angen i Bwydydd Castell Howell i fuddsoddi mewn canolfan pencadlys a dosbarthu newydd. Yn cyflenwi dros 4,000 o gwsmeriaid, yn cyflogi dros 280 o staff a stocio dros 8,000 o gynnyrch, mae'r busnes wedi datblygu gyda llwyddiant mawr roedd gynt yn fusnes fferm seiliedig yng Nghaerfyrddin. Wedi'i sefydlu yn 1988 ac yn dathlu dros 25 mlynedd mewn busnes fe wnaethon symud oddi ar y fferm i Gaerfyrddin yn 1990 ac yn awr maent yn cael ei cydnabod fel prif gyfanwerthwr bwyd annibynnol Cymru.

Parc Bwyd Cross Hands oedd y dewis amlwg i sefydlu ei adeilad 50,000 troedfedd sgwâr fel  Prif Swyddfa a uned dosbarthu canolog – i wasanaethu eu busnes lloerennau yng Nghymru a Lloegr ar safle 7 erw yn y Parc. Ym mis Medi 2007 fe wnaethon symud i'r cyfleusterau newydd a oedd yn caniatáu iddynt ddyblu eu lle warws ar unwaith ac yn gwella eu gweithred logisteg yn sylweddol.

Mae'r datblygiad wedi creu cyfle gwych i adolygu'r holl weithrediadau o safbwynt amgylcheddol. Penodwyd Aseswyr BREEAM er mwyn lleihau effaith amgylcheddol y datblygiad. Turiwyd twll 450 troedfedd i gyflenwi dŵr glân i'r safle er mwyn cynnal yn hollol y fflyd helaeth a ddefnyddir ac hefyd i ddefnyddio drwy gydol y systemau gwastraff yn y prif adeiladau. Mae synwyryddion symud wedi cael eu gosod i sicrhau bod systemau goleuo yn cael eu rhoi ar waith dim ond pan fydd angen ac mae’r cyflenwad trydan o Scottish & Southern wedi cael  ei warantu i fod yn 100% o ffynhonnell adnewyddadwy. Yn ychwanegol oherwydd yr angen lefelau uchel o ddeunydd pacio sy'n ofynnol o fewn y busnes roedd yn arwain at broblem gwaredu maent wedi sefydlu proses i osgoi'r angen i anfon y gwastraff i safleoedd tirlenwi. Mae pob un o wastraff nad yn fwyd o Castell Howell yn awr yn cael ei ailgylchu.

Dywedodd Brian Jones, Cyfarwyddwr 'Mae adleoli ac ehangu'r busnes yn Cross Hands wedi bod yn amserol iawn. Nid oedd digon o le i ehangu ar ein safle gwreiddiol yng Nghaerfyrddin ac mae’r datblygiad ar y Parc Bwyd o fudd enfawr gyda'r seilwaith yn ei le a chysylltiadau i goridor yr M4. Mae cysyniad y Parc Bwyd yn wych gyda'r tir sydd ar gael i helpu busnesau sy'n ehangu a hefyd yr unedau cychwyn i gynorthwyo busnesau bwyd newydd. Mae yna deimlad amlwg o bawb yn gweithio gyda'i gilydd ar y Parc, ac mae'r budd-dal yno i bawb ei weld '.

Ffurfiwyd y busnes yn 2004 a chymerwyd feddiant o Uned B ar y Parc Bwyd - tenantiaid 1af. Dros y blynyddoedd mae Gower View Foods bellach yn meddiannu 4 uned a chyfanswm o 15,000 troedfedd sgwâr. Maent bellach yn cael eu hystyried fel y paciwr menyn annibynnol mwyaf yn y DU.

Cafodd y busnes ei sefydlu fel busnesau pacio bwyd - pacio iogwrt i Rachels Organics  oedd y cleient 1af iddynt. Mae'r rhan hon o'r busnes wedi datblygu a nifer o gwmnïau megis Hummdingers yn cyflenwi i Morrisons gyda chynnyrch tebyg yn cynyddu.

Nod cychwynnol Gower View Foods oedd i bacio menyn - y cwsmer 1af oedd Fayrefield Foods gyda menyn Colliers. Mae sylfaen eu cleientiaid bellach yn cynnwys cwmnïau amlwladol; busnesau llaeth cenedlaethol a lleol.

Mae’r cwmni wedi gosod offer corddi menyn a wedi prynu y brand Sir Gâr. Mae nhw nawr yn corddi i gleientiaid yn ogystal â'r menyn  i Sir Gâr. Bydd y brand yn cael ei ddatblygu i gynnwys  caws, hufen, llaeth a iogwrt. Ochr arall y busnes yw pacio potiau cynhyrchion grawnfwyd brecwast gyda iogwrt a miwsli bircher.

Maent wedi buddsoddi yn barhaus yn y busnes dros y blynyddoedd ac erbyn hyn yn cyflogi dros 50 o staff.

Cafodd Govindas ei greu yn 2009. Cynhyrchu ystod heb laeth, cynnyrch heb glwten a chnau yn addas ar gyfer llysieuwyr a feganiaid fel ei gilydd. Roedd y cwmni'n syniad Jodi Anderson o ystyried ei deiet heb unrhyw cynhyrchion cig.

Mae'r Cwmni yn profi'n llwyddiannus gyda chontractau da a chadwyni cydnabyddedig yn y DU yn ei le.

Mae'r cwmni yn meddiannu 2,500 troedfedd sgwâr yn y parc.

Mae'r Cwmni yn cynhyrchu cacennau o ansawdd, cigoedd wedi'u coginio, llenwadau brechdanau, pasteiod, pasteiod a chynnyrch sawrus ar gyfer y diwydiant gwasanaeth bwyd a masnach arlwyo. Mae'r busnes wedi hadleoli o uned gynhyrchu fach iawn yng Nghaerfyrddin yn 2006 ac erbyn hyn yn meddiannu 10,000 troedfedd sgwâr yn y Parc Bwyd.

Mae Mario Dallavalle yn un o drydydd cenhedlaeth gwneuthurwr hufen iâ sy'n cyfuno ei etifeddiaeth Eidalaidd gyda'r cynhwysion gorau i gynhyrchu'r hufen iâ llaeth o’r safon gorau. Mae Mario yn derbyn ei laeth a hufen dwbl yn uniongyrchol o ffermydd teuluol o borfeydd  ffrwythlon gwyrddlas Sir Gaerfyrddin.

Sefydlwyd hufen iâ Mario dros ugain mlynedd yn ôl ac mae yn cysegru ei lwyddiant i gyfuniad o angerdd a balchder mewn gwneud hufen iâ lle mae ansawdd y cynhwysion a thechnegau gweithgynhyrchu traddodiadol yn hollbwysig.

Nid yw Mario yn ddieithr i wobrau cenedlaethol. Mae wedi ennill gwobrau pwysig yn y Gynghrair Hufen Iâ Cenedlaethol a Sioe Frenhinol Cymru.

Mae'r cwmni yn meddiannu 2,500 troedfedd sgwâr yn y parc.

Un o gwmnïau dosbarthu tymheredd rheoledig mwyaf yn y DU. Mae gan N R Evans saith canolfan gweithredu wedi lleoli ledled y DU gyda'u Prif Swyddfa yn Cross Hands, gerbron y Parc Bwyd.

Mae Neil Evans sefydlydd y cwmni yn priodoli llwyddiant y busnes i weithio'n agos gyda a deall gofynion cleientiaid. Diwydiant lefelau gwasanaeth blaenllaw, offer manyleb uchel, staff proffesiynol medrus ac yn addasu'n barhaus i anghenion cwsmeriaid.

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/07/2017

ar-lein am dani