Lleiniau adeiladu preswyl
Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman, SA18

Cynigion oddeutu £30,000 - £40,000 y llain

Dyma gyfle i brynu tri lleiniau adeiladu preswyl, rhydd-ddaliadol - Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman. Mae gan y lleiniau fantais o Ganiatâd Cynllunio Amlinellol.

Mwy o wybodaeth

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan ddatblygwyr profiadol/cwmnïau llety i dwristiaid er mwyn creu gwesty/motel safon ganolig dros dro sydd ag oddeutu 80 gwely.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Potensial i ddatblygwr ddarparu'r cyfan neu ran o'r cynllun sy'n cynnwys oddeutu 720 metr sgwâr (7,750 troedfedd sgwâr) o siopau / swyddfeydd.

Mwy o wybodaeth

500 metr sgwâr o dir
Cae Coed, Llandybie

Cynigion o Amgylch £3000

Darn bach o dir yng nghanol ystâd breswyl. Mae'r tir oddeutu 500 metr sgwâr ac mae'n addas ar gyfer gardd.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Arwynebedd y safle: 10.5 erw. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau'r pentref

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda lwfans tybiannol/dangosol o 70 o unedau tai (dyraniad y Cynllun Datblygu Lleol). Yn agos i Dref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl Arwynebedd y safle yw 9.1 erw mewn dau lwyfandir (2A a 2B). Mae'r safle yn elwa ar Ganiatâd Cynllunio manwl ac ar gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn ôl.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 80m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 80m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 300m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 300m2.

Mwy o wybodaeth

Mae 30 Heol y Bragdy yn uned adwerthu ar y llawr gwaelod, ar gyrion canol tref Caerfyrddin. Mae’r eiddo mewn ardal breswyl fawr sy’n lleoliad ardderchog ar gyfer cwsmeriaid sy’n pasio heibio.

Mwy o wybodaeth

Mae Plasty Parc Howard yn adeilad rhestredig Gradd II trawiadol sy'n dyddio o 1855. Agorodd fel amgueddfa gyhoeddus ym 1912 ac mae ganddi gysylltiad hir â'r teulu Stepney.

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

Uned Ddiwydiannol
Uned 23, Gweithdai Busnes Cross Hands, Cross Hands

Rhent blynyddol: £7571.60 / Rhent misol: £630.97

Crosshands Business Workshops is a courtyard-style development of offices and workshop units, with tar-macadam parking area. The unit is located in the courtyard car park and has a folding production area door with integral pedestrian access. The property has a toilet and sink with a further sink to the production area.

Mwy o wybodaeth

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin.

Mwy o wybodaeth

Uned adwerthu ar y llawr gwaelod
12 Heol yr Orsaf, Llanelli, SA15 2YB

Gwahoddir cynigion o oddeutu £5,500 y flwyddyn

Mae 12 Heol yr Orsaf yn uned adwerthu yn nhref Llanelli. Mae lleoliad yr adeilad yn cynnig safle masnachol rhagorol ar gyfer dod i gysylltiad â chwsmeriaid sy'n pasio heibio. Mae'r uned yn cynnwys man masnachu mawr, storfa/cegin fach a thoiled. Mae'r uned tua 55.12 m2.

Mwy o wybodaeth