Cyfle Am Ddatblygiad Preswyl oddeutu 5.4 erw
Brynmefys, Ffwrnes, Llanelli, SA15 4NG

Ar werth drwy dendr anffurfiol

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Mae ystâd dai Brynmefys oddeutu 2.18 hectar/5.4 erw (gan gynnwys ffyrdd) ac mae wedi'i chlustnodi'n gyfle gwych ar gyfer ailddatblygu. Mae 32 uned breswyl ar ôl ar y safle ac mae 3 ohonynt mewn dwylo preifat. Mae'r ffiniau ar gyfer ailddatblygu'r safle wedi'u cynnwys yn y brîff cynllunio a bydd angen i ddatblygwyr gynnwys y tir sydd mewn dwylo preifat yn eu cynlluniau.

Ystâd dai yw Brynmefys mewn lleoliad lled-wledig i'r gogledd o ardal Ffwrnes yn Llanelli, ger y B4309.

Gwasanaethau 

Deellir bod yr holl brif wasanaethau ar gael ar y safle neu gerllaw, fodd bynnag, cynghorir yr holl rai sydd â diddordeb i wneud eu hymholiadau eu hunain gyda'r ymgymerwyr statudol ynghylch capasiti, addasrwydd ac argaeledd y gwasanaethau hyn. Mae'r ffyrdd mynediad o fewn y safle wedi cael eu mabwysiadu, fodd bynnag, gellid aildrefnu'r rhain, gan ddibynnu ar gynllun arfaethedig y safle, yn amodol ar gytundeb perthnasol o ran priffyrdd.

Cynllunio 

Mae brîff cynllunio ar gael sy'n amlinellu'r ystyriaethau o ran egwyddorion dylunio ac ansawdd ar gyfer unrhyw ddatblygiad arfaethedig.I gael cyngor penodol ynghylch rheoli datblygu, cysylltwch â Paul Roberts, Swyddog Rheoli Datblygu ar 01554 742177 neu os oes gennych ymholiadau ynghylch y brîff cynllunio, cysylltwch ag Owain Enoch, Swyddog Blaen-gynllunio ar 01267 228187.