Cyfleusterau Cyhoeddus Harbwr Porth Tywyn
Maes Parcio Harbwr y Gorllewin, Porth Tywyn

Gofynnir am Fynegiannau o Ddiddordeb

  • lluniau
  • map
  • golwg ar y stryd
  • cynllun llain
Dan
gynnig
Floor plan

Manylion Allweddol

Cyfle prin i brydlesu'r adeilad cyfleusterau cyhoeddus ar Faes Parcio y Gorllewin yn Harbwr Porth Tywyn. Mae'r eiddo hwn yn adeilad unllawr o frics/blociau sydd â gweddluniau nodedig a tho ar oleddf o deils concrit. Mae maint gros allanol yr adeilad oddeutu 61 metr sgwâr (656 troedfedd sgwâr) a gall fod yn addas i'w addasu ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus gadw adeilad cyfleusterau cyhoeddus ar gyfer aelodau'r cyhoedd.

Mynegiant o ddiddordeb

Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb a fydd yn cynnwys:

  • Disgrifiad byr o'r defnydd a fwriedir ar gyfer y safle.
  • Manylion ynghylch cefndir y prynwr ac unrhyw gynlluniau tebyg a gyflawnwyd ganddo.
  • Cynnig ariannol a chynnig o ran cyfnod prydles.
  • Cadarnhad y bydd y cyfleusterau cyhoeddus yn cael eu cadw gan gynnwys cyfleuster i bobl anabl.
  • Amserlen ar gyfer y cynnig.
  • Unrhyw wybodaeth arall a fyddai'n cryfhau eich cais yn eich barn chi.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 17th Awst 2018 a gwerthusir y cyflwyniadau ar sail y cynllun a'r cynnig ariannol. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i dderbyn y cynnig ariannol uchaf nac unrhyw gynnig a gyflwynir.

Gellir gweld yr eiddo drwy apwyntiad yn unig.