• English
  • Hepgor gwe-lywio

Landlordiad

Pa un a ydych yn berchen ar gartref yr hoffech ei rentu, neu'n edrych ar fuddsoddi mewn eiddo prynu i osod, rydym yn hapus i'ch cynghori o ran y rheolau a'r rheoliadau sy'n rhaid ichi gydymffurfio â nhw er mwyn rhentu'n ddiogel i denantiaid.

Mae'n bosibl y gallwn gynnig cymhellion ichi yn gyfnewid am ddarparu tai fforddiadwy o safon i bobl sydd, ar hyn o bryd, ar ein cofrestr tai cymdeithasol a'r rheiny sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Yn ogystal gallem eich helpu i reoli eich eiddo a'ch tenantiaethau drwy ein Hasiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol.

Gallwch gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch fan hyn ac os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â thîm tai y sector rhentu preifat fydd yn fwy na hapus i'ch cynghori chi.

Main News Thumbnail

Rhentu Doeth Cymru

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu.

Mae cyfraith newydd wedi’i chyflwyno yng Nghymru sy’n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent, yn gosod eiddo ar rent neu’n rheoli neu’n byw mewn eiddo rhent, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

Dysgwch mwy am ein hyfforddiant i Landlordiaid


News Thumbnail

Sut i gysylltu â ni:

Ffôn: 01554 899375 | E-bost: landlord@sirgar.gov.uk

ar-lein am dani