Pridiannau Tir Lleol

Darperir y Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol ar gyfer y sawl sy'n prynu eiddo neu dir yn ardal Cyngor Sir Caerfyrddin. Pwrpas y gwasanaeth yw datgelu gwybodaeth i'r prynwr posibl a allai effeithio ar eiddo neu lain o dir penodol.

Bob tro y caiff eiddo neu ddarn o dir ei brynu, ei brydlesu neu ei brisio, anfonir chwiliad at yr Awdurdod Lleol. Mae'r Chwiliad yn datgelu unrhyw faterion sydd wedi cael eu cofrestru fel Pridiant Tir Lleol, neu wybodaeth sydd gan y Cyngor y gallai'r prynwr fod eisiau gwybod amdani.

Mae'r Uned Pridiannau Tir Lleol yn cadw cofrestr sy'n cael ei diweddaru yn gyson er mwyn darparu atebion i geisiadau Chwiliadau. Wrth gyflwyno chwiliadau:

  • A fyddech cystal â sicrhau fod y cynllun lleoliad Arolwg Ordnans (graddfa 1/2500) mwyaf diweddar yn cael ei gyflwyno gyda phob cais am chwiliad gyda ffiniau'r eiddo wedi'u marcio'n goch. 
  • A fyddech cystal â chwblhau'r ffurflen CON29 yn gywir.  Caiff gwybodaeth ynghylch ffyrdd ychwanegol sef mân ffyrdd, ffyrdd cefn neu ffyrdd sy'n ffinio ei rhoi os cânt eu nodi drwy enw ym mocs 'C' neu os cyfeirir atynt a'u hamlygu ar y cynllun lleoliad sydd wedi'i gyflwyno yn unig.
  • A fyddech cystal â chynnwys eich cyfeiriad llawn ym mocs 'F'.
  • Nodwch nad ydym ni'n ateb Rhan 2 Ymholiad Dewisol 4.

Os oes angen copi o ddogfen arnoch, a fyddech cystal ag ysgrifennu neu anfon ffacs at yr Uned Pridiannau Tir Lleol ac amgáu copi o'r Atodlen berthnasol o ateb LLC1.

Nid yw'r Uned Pridiannau Tir Lleol yn cadw gwybodaeth ynghylch materion sy'n ymwneud â Phriffyrdd, Cynllunio ac Iechyd yr Amgylchedd. Felly, er mwyn arbed oedi diangen, a fyddech cystal â chysylltu â'r Adrannau hynny os oes angen cymorth pellach arnoch. Mae'n bosibl y codir tal am gostau gweinyddol neu lungopïo.

Ffioedd

Yn dilyn penderfyniad diweddar iawn Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i godi cyfradd safonol TAW o 20% ar gynnyrch CON29R a gyflwynir i’r Awdurdod Lleol, o 1 Ionawr byddwn yn cynyddu ein ffioedd ar gyfer cynnyrch CON29R a CON29O 20%. Nid yw’r newid hwn yn effeithio ar Dystysgrif Chwilio Swyddogol LLC1 statudol. Nodwch na fyddwn yn codi ffi weinyddol unwaith yn unig ar gyfer Ymholiadau Dewisiol y gofynnir amdanynt heb y ffurflen CON29R o Ionawr, 2017 .

Disgrifiad Ffi CON29 £ TAW £ Is-gyfanswm £ LLC1 £ Cyfanswm y ffi newydd £
Chwiliad Safonol (LLC1 a Con29R) 104.00 20.80 124.80 6.00 130.80
LLC1 yn unig (Dim newid) amh amh amh 6.00 6.00
Con29R yn unig 104.00 20.80 amh amh 124.80
Ymholidau Dewisiol:
Ymholiadau 5 - 21 (yr un) 10.00 2.00 amh amh 12.00
Ymholiad 22 20.00 4.00 amh amh 24.00