Sut y cyfrifir y trethi?

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/03/2019

Mae'r bil cyfraddau sylfaenol yn cael ei lunio drwy luosi'r gwerth ardrethol gyda’r lluosydd ardrethi neu’r gyfradd yn y bunt, y mae’r ddau ohonynt yn cael eu dangos ar y bil.

Asesir pob adeilad masnachol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n pennu'r Gwerth Trethiannol; hyn yw gwerth ei rent blynyddol ar y farchnad agored.

Mae eiddo annomestig yn cael ei ailbrisio bob pum mlynedd a daeth yr ailbrisio diwethaf i rym ar y 1af o Ebrill 2017. Prisir pob eiddo ar hyn o bryd yn ôl eu gwerth ar y 1af Ebrill 2015, fel bod pob eiddo yn cael eu prisio yn ôl yr un meini prawf. Yn achos eiddo cyfun sy'n rhannol ddomestig a rhannol annomestig, mae'r gwerth trethiannol yn ymwneud â'r rhan annomestig yn unig.<

Mae gwerth pob eiddo y telir trethi ar eu cyfer i'ch Awdurdod wedi'u nodi yn eich rhestr trethu lleol, y gellir archwilio copi ohono ar wefan y Swyddfa Brisio

Lluosydd Trethiannol TAC

Bob blwyddyn mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pennu treth sydd, o'i luosi â'r gwerth trethiannol, yn rhoi'r bil treth blynyddol ar gyfer eiddo. Yr un yw'r lluosydd i bob Awdurdod yng Nghymru, ac ni all y lluosydd hwn godi mwy na chyfradd y cynnydd yn y mynegrif prisiau adwerthol, ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio. Am 2019/20 y lluosydd yw £0.526.

Bydd y bil treth terfynol yn agored i nifer o newidiadau yn dibynnu ar amgylchiadau neu leoliad y busnes a'r amrywiad rhwng yr hen werth trethiannol a'r gwerth trethiannol newydd.