Trwydded delwyr metel sgrap

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/02/2019

Daeth Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013 i rym ar 1 Hydref 2013. Mae’r Ddeddf hon yn diddymu Deddf Delwyr Metel Sgrap 1964 ac yn cyfuno delwyr metel sgrap a gweithredwyr arbed rhannau moduron o dan un trefniant trwyddedu. Rydym yn parhau i weithredu fel prif reoleiddiwr, ond mae’r Ddeddf newydd yn rhoi mwy o bwerau, megis gwrthod, neu ddirymu trwydded os bernir bod y deliwr yn anaddas.

Rhoddwyd pwerau i ni ac i’r Heddlu, fel ein bod yn gallu mynd i mewn i safleoedd a’u harchwilio. I grynhoi, diffiniad y Ddeddf o ‘ddeliwr metel sgrap’ yw rhywun sydd ar hyn o bryd yn rhedeg busnes fel deliwr metel sgrap, p’un a yw hynny wedi’i awdurdodi gan drwydded neu beidio. Mae’n nodi ymhellach fod ‘metel sgrap’ yn cynnwys y canlynol:

 • Unrhyw hen fetel neu ddeunydd metalig gwastraff neu wedi’i waredu, ac
 • Unrhyw gynnyrch, eitem neu gydosodiad a wnaed o fetel neu sy’n cynnwys metel, ac sydd wedi torri, wedi treulio, neu y mae’r deilydd diwethaf yn barnu ei fod wedi cyrraedd diwedd ei oes ddefnyddiol

Ni fernir bod y canlynol yn fetel sgrap:

 • Aur
 • Arian
 • Aloi y gellir honni bod 2 y cant neu fwy o’i bwysau yn aur neu’n arian

Os ydych chi'n ddeliwr metel sgrap, mae'n rhaid i chi gael trwydded gennym ni. Mae gweithredu heb drwydded briodol yn drosedd, y gallwch gael eich erlyn amdani a derbyn dirwy o hyd at £5,000.

Yn ogystal â llenwi’r ffurflen gais, rhaid i chi gyflwyno tystysgrif datgeliad sylfaenol gan Disclosure Scotland a’r tâl priodol o ran y ffi.

Mae dau fath o drwydded, un ar gyfer ‘safle’ a’r llall ar gyfer ‘casglwr’.

 • Trwydded Safle: Byddwn ni'n cyflwyno hon os yw eich safle yn Sir Gaerfyrddin. Mae angen i ni gael gwybod am bob safle lle rydych chi (y trwyddedai) yn bwriadu cynnal busnes fel deliwr metel sgrap. Hefyd rhaid enwi rheolwr safle ar gyfer pob safle.
 • Trwydded Casglwr: Bydd trwydded casglwr teithiol a gyflwynir gennym ni yn eich awdurdodi chi (y trwyddedai) i weithredu fel casglwr yn Sir Gaerfyrddin yn unig. Os ydych chi'n bwriadu casglu o ardal unrhyw awdurdod lleol arall, rhaid i chi sicrhau trwydded ar wahân gan yr awdurdod lleol perthnasol

Nid oes cyfyngiad o ran ble cewch chi gludo a gwerthu eich metelau. 

Lawrlwythwch ffurflen gais

Cais Trwydded safle Trwydded casglwr
Newydd £380 £260
Adnewyddu £320 £260
Amrywio £60 £60

Os ydych chi'n ddeliwr metel sgrap, mae rhaid i chi arddangos copi o'ch trwydded bob amser:

 • Yn achos gweithredwyr safle rhaid iddi fod mewn man amlwg, mewn ardal y mae’r cyhoedd yn mynd iddi
 • Yn achos casglwyr teithiol, rhaid iddi fod mewn man sy’n golygu y gall person y tu allan i’r cerbyd ddarllen y drwydded yn hawdd

Mae methu â chyflawni'r gofynion hyn yn drosedd.

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ddelwyr metel sgrap wirio pwy yw’r person y maent yn derbyn metel oddi wrtho/wrthi a chyfeiriad y person dan sylw. Rhaid gwirio hyn trwy gyfeirio at ddogfennau dibynadwy, megis Pasbort, Trwydded Yrru a bil banc neu gyfleustod. Bydd yn drosedd peidio â chanfod pwy yw’r gwerthwr a gwirio hynny.

Rhaid cadw cofnodion ynghylch unrhyw fetel sgrap a dderbynnir gennych fel rhan o'ch busnes. Mae hyn yn cynnwys:

 • Y math o fetel sy’n cael ei brynu
 • Amser/dyddiad y trafodyn
 • Gwybodaeth bersonol am y gwerthwr
 • Pwy sy’n gweithredu ar ran y deliwr
 • Prawf o’r trafodyn na ddefnyddiwyd arian parod ar ei gyfer

Mae’r Ddeddf hefyd yn gwahardd talu am fetelau ag arian parod.

Rhaid i ni, yr Awdurdod Trwyddedu, gael ein bodloni eich bod chi'n berson addas i redeg busnes deliwr metel sgrap. Wrth ystyried addasrwydd, rhaid i ni ymgynghori â’r canlynol:

 • Unrhyw awdurdod lleol arall (os ydych chi'n gwneud cais iddyn nhw hefyd)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Yr heddlu 

Byddwn yn asesu'r meini prawf canlynol:

 • A gafwyd chi neu unrhyw reolwr safle yn euog o unrhyw ‘drosedd berthnasol’
 • A fuoch chi neu unrhyw reolwr safle yn destun unrhyw gamau gorfodi perthnasol
 • Unrhyw achos blaenorol o wrthod rhoi neu adnewyddu trwydded metel sgrap
 • Unrhyw achos blaenorol o wrthod hawlen neu gofrestriad amgylcheddol
 • Unrhyw achos blaenorol o ddirymu trwydded metel sgrap
 • A ydych wedi dangos y bydd gweithdrefnau digonol i gydymffurfio â’r Ddeddf

Bydd pob un o’r uchod yn berthnasol i unrhyw gyfarwyddwr neu ysgrifennydd cwmni, os nad yw’r ymgeisydd yn unigolyn.