• English
  • Hepgor gwe-lywio

Twristiaeth

Mae’r cynnyrch twristiaeth yn gymysgedd o wahanol brofiadau, yn cynnwys 'lleoedd i aros', 'lleoedd i ymweld â nhw' , 'pethau i’w gwneud' a’r pwysicaf, efallai, 'y bobl y byddwch yn cwrdd â nhw'. Mae gan y sector preifat rôl sylfaenol yn darparu elfennau allweddol o brofiad yr ymwelydd. Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Gaerfyrddin yn ddogfen allweddol i ddod â phobl, busnesau a sefydliadau ynghyd, i annog a helpu busnesau sy’n ymwneud â thwristiaeth i wella’u safon, eu perfformiad a’r cynnyrch y maent yn ei gynnig.

Drwy’r Cynllun Rheoli Cyrchfan, sy’n galluogi rhanddeiliaid allweddol i benderfynu ble i dargedu adnoddau a chyfrifoldebau er mwyn sicrhau twf mewn twristiaeth, un o’r blaenoriaethau allweddol i Sir Gaerfyrddin yw Beicio.

Proses yw Rheoli Cyrchfan sy’n ceisio cydlynu’r holl agweddau hynny o gyrchfan sy’n cyfrannu at brofiad ymwelwyr, ac mae’n ystyried anghenion ymwelwyr, busnesau lleol, trigolion a’r amgylchedd.

Gweledigaeth Sir Gaerfyrddin

"Datblygu economi ymwelwyr lewyrchus yn Sir Gaerfyrddin, wedi’i seilio ar gryfderau a chymeriad unigryw’r sir, sy’n cynhyrchu lefel uwch o wariant ac incwm lleol, yn gwella delwedd ac enw da’r sir ac yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol."

Cysylltwch â ni

Os oes gennych wasanaeth arloesol a chost-effeithiol rydych yn meddwl y byddai gennym ddiddordeb ynddo, cysylltwch ag aelod o’n tïm marchnata a datblygu twristiaeth. Fel darparwr gwybodaeth swyddogol i dwristiaid yn yr ardal, gallwn eich helpu i gynllunio teithlyfr neu ddiwrnod i'r wasg, darparu ffotograffiaeth, trefnu cyfweliadau, trafod lleoliadau ffilmio posibl a rhagor. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Marchnata a’r Cyfryngau 
Neuadd y Sir 
Caerfyrddin
SA31 1JP

E-bost at: twristiaeth@sirgar.gov.uk  |  Ffôn: 01267 231557

Ewch i wefan Darganfod Sirgar

ar-lein am dani