• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau

Etholir cynghorwyr gennych chi i gynrychioli eich barn pan fyddant yn gwneud penderfyniadau ynghylch gwasanaethau a materion sy'n effeithio ar y gymuned leol.

Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol. Nhw sy'n gwneud y penderfyniadau ac yn cytuno ar bolisïau'r Cyngor a blaenoriaethau gwariant y Sir yn gyffredinol.

Ar ran y gymuned leol maent yn gwneud penderfyniadau am wasanaethau lleol, cyllidebau, lefel gyffredinol gwasanaethau'r Cyngor a lefel Treth y Cyngor sydd i'w chodi bob blwyddyn.

Etholir pob Cynghorydd i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol) ac fel arfer bydd yn gwasanaethu am gyfnod o bedair blynedd (pryd bydd yn rhaid iddynt sefyll eto os ydynt am gael eu hail-ethol).

Yn lleol, mae eu gwaith yn cynnwys:

  • cynnal cymorthfeydd i helpu pobl leol
  • cefnogi sefydliadau lleol
  • ymgyrchu ynghylch materion lleol
  • datblygu cysylltiadau â phob rhan o'r gymuned, a bod yn arweinyddion cymunedol.

Mae gan Gynghorwyr nifer o rolau a chyfrifoldebau ac mae angen iddynt gydbwyso anghenion a buddiannau eu cymuned, eu plaid wleidyddol neu eu grŵp ag anghenion trigolion yr ardal yn gyffredinol.

Cynghorwyr tref a chymuned

Yn Sir Gaerfyrddin mae gennym 72 o Gynghorau Tref a Chymuned, gyda 135 o seddau.

ACau, ASau a ASEau

Mae Aelodau o'r Cynulliad (ACau) yn cael eu hethol gennych chi yn etholiadau'r Cynulliad bob pedair blynedd.  Bydd yr Etholiad nesaf yn cael ei gynnal yn 2011.

Mae Aelodau Seneddol (ASau) yn cael eu hethol mewn Etholiad Cyffredinol.  Fe all etholiad cyffredinol gael ei gynnal ar unrhyw adeg, ond mae rhaid ei gael o leiaf bob pum mlynedd.  Mae pob AS yn cynrychioli'i etholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) yn cael eu hethol yn Etholiadau Senedd Ewrop ac maen nhw'n gwasanaethu am hyd at bum mlynedd.

ar-lein am dani