• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cysylltu â ni

A wyddech chi bod modd cysylltu â llawer o wasanaethau'r cyngor ar-lein er mwyn talu, cyflwyno cais neu gyflwyno gwybodaeth? Ymwelwch â gwefan Lleol-i i gael rhagor o wybodaeth.

Os na allwch fynd ar-lein gartref, cofiwch fod e-gyfleusterau ar gael bellach yn ein llyfrgelloedd, ac yn y Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Llanelli a Chaerfyrddin. Mae hyn yn rhoi cyfle ichi alw i mewn, osgoi'r ciwiau, a chysylltu'n uniongyrchol â gwasanaethau'r Cyngor eich hun. Bydd un o'n staff wrth law bob amser i'ch helpu os bydd angen.

E-bost: galw@sirgar.gov.uk
Neges destun 07892 345678
*Ffôn: 01267 234567

Rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 08:45 – 18:00. Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm.

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.

Ein nod yw bod cwsmeriaid yn gallu cael mynediad hwylus i'n tair Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman ac rydym yn darparu cyfleusterau ar gyfer pobl drwm eu clyw, ystafelloedd cyfweld preifat, mannau aros cyfforddus a mynediad i wasanaeth dehongli. 

Nodwch fod yr holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore ddydd Mercher cyntaf y mis tan 1.00pm ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau briffio tîm.

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod â ni wyneb yn wyneb, neu os oes angen i chi ddod ag unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol i mewn, bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw i ddod i un o'n tair canolfan gwasanaethau cwsmeriaid.

Archebu apwyntiad

Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr, maent yn cael eu hethol gennych chi i gynrychioli eich barn pan fyddant yn gwneud penderfyniadau ynghylch gwasanaethau a materion sy'n effeithio ar y gymuned leol. Os hoffech chi gysylltu â Chynghorydd, chwiliwch yn y cyfeirlyfr yn ôl enw, ardal neu blaid wleidyddol.

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor, ymwelwch â'r dudalen hon am fwy o wybodaeth ar feysydd allweddol o gyfrifoldeb a manylion cyswllt yr uwch dîm rheoli.

Rydym ni'n cyhoeddi diweddariadau yn rheolaidd ynghylch newidiadau i wasanaethau, newyddion a digwyddiadau. Gallwn ymateb i ymholiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9-5pm

Facebook: www.facebook.com/Carmarthenshirecc
Twitter: @carmscouncil

Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llinell Gofal yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar ôl 5pm a hyd at 8.30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Ffôn: 0300 333 2222

Ymunwch â'r gwasanaeth negeseuon testun/e-bost sy'n wasanaeth am ddim i gael y wybodaeth leol ddiweddaraf ac i gael gwybod am newidiadau i wasanaethau yn eich ardal.

Mae eich adborth yn bwysig i ni. Rydym am i’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu fod cystal ag sy’n bosibl, a dyna pam y mae eich adborth yn bwysig i ni. Efallai y byddwch yn teimlo’n anfodlon ar y gwasanaeth yr ydych yn ei gael, neu efallai y bydd gennych awgrym a fydd o gymorth i ni ei wella. Rydym yn gobeithio hefyd y bydd adegau pan fyddwn yn gwneud gwaith da. Gwybodaeth ynghylch cyflwyno cwyn neu ganmoliaeth.

Gofynnir i newyddiadurwyr beidio â chysylltu ag adrannau unigol. Bydd ein Swyddfa'r Wasg yn barod iawn i'ch helpu a threfnu bod llefarydd priodol ar gael ar eich cyfer chi.

ar-lein am dani