Pa mor hir i gadw cofnodion

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/08/2019

Type of record Retention periods
Ymchwiliadau i Reoli Trafodion Ariannol Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y crëwyd y cofnodion ynddi
Type of record Retention periods
Contractau/Tendrau Dinistrio 2 flynedd ar ôl gosod contract neu beidio bwrw ymlaen ag ef
Contractau/Tendrau Dinistrio 6 blynedd ar ôl i delerau contract ddod i ben
Contractau/Tendrau Dinistrio 12 blynedd ar ôl i delerau contract ddod i ben
Tendrau aflwyddiannus Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl i gontract cychwyn
Rhoi a Dychwelyd Contractau Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl i gontract cychwyn
Trawsgludo Dinistrio 12 mlynedd ar ôl cau
Cofrestru Dinistrio 3 blynedd ar ôl cau
Cyfreitha Dinistrio 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Cyfreitha Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Cyngor ar bwynt o gyfraith Dinistrio 3 blynedd ar ôl y gweithredu olaf - oni bai fod cynsail o bwys, yna cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cytundebau Dinistrio 6 blynedd ar ôl i gytundeb ddod i ben neu gael ei derfynu
Cytundebau Tenantiaeth Dinistrio 6 blynedd ar ôl i gytundeb ddod i ben neu gael ei derfynu
Cytundebau Tenantiaeth Dinistrio 12 mlynedd ar ôl i gytundeb ddod i ben neu gael ei derfynu
Math o gofnod Cyfnodau cadw
Pensiynau Dinistrio 6 blynedd ar ôl dyddiad y taliad pensiwn olaf
Adroddiadau Parhaol - Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Adroddiadau Dinistrio pan fydd y defnydd gweinyddol wedi dod i ben
Adroddiadau Dinistrio - O leiaf 3 blynedd ar ôl dyddiad y cofnod olaf
Adroddiadau Dinistrio - O leiaf 3 blynedd ar ôl dyddiad y cofnod olaf
Cynnal a chadw asedau Dinistrio - 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Cofrestr Benthyciadau Parhaol - Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Benthyca Dinistrio 7 mlynedd ar ôl i'r benthyciad gael ei ad-dalu
Cyllideb Dinistrio 2 flynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Cyllideb - Blynyddol Parhaol - Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cyllideb - Drafftiau ac Amcangyfrifon Dinistrio 2 flynedd ar ôl i'r gyllideb gael ei mabwysiadu
Monitro cyfalaf Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Ceisiadau Ariannu Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Gwarantau Rheilffordd Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Cyfriflenni Banc a Chardiau Credyd Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Hawliadau Arian Mân Dinistrio ar ôl 3 blynedd
Archebion prynu a thaliadau Dinistrio 6 blynedd ar ôl cwblhau'r trafodiad
Derbyniadau Dinistrio ar ôl 6 blynedd
Taliadau is-gontractwyr Dinistrio ar ôl 6 blynedd
Danfonebau Dinistrio 2 flynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Anfonebau Refeniw Credydwyr: Prosesu'n ganolog Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Anfonebau Refeniw Credydwyr: Prosesu wedi'i ddatganoli i wasanaethau Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Anfonebau Cyfalaf Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Ceisiadau Siec Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Cyfansymiau Rheoli BACS Dinistrio 2 flynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Cyfriflenni - ffonau Dinistrio 2 flynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Cyfriflenni - taliadau postio Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Codi taliadau'n fewnol Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Monitro mewnol Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Hysbysiadau YG a chofnodion mewnbynnu Dinistrio 2 flynedd ar ôl terfynu gweithiwr
Prisiadau Eiddo Treth Gyngor Parhaol - Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Gohebiaeth Eiddo Treth Gyngor Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Ceisiadau Budd dal Tai Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Llyfr Derbyniadau TAW Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Datganiadau Lwfansau Car a Ffôn i Gyllid y Wlad Dinistrio 6 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Hawliadau milltiroedd Dinistrio 3 blynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Cyflogres Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Adroddiadau cyflogau cryno Dinistrio pan fydd y defnydd gweinyddol wedi dod i ben
Morgeisi Dinistrio 6 blynedd ar ôl y taliad olaf
Hawl i Brynu Dinistrio 12 mlynedd ar ôl gwerthu tŷ
Taliadau Rhent Dinistrio 7 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn
Grantiau Gwella Cartrefi Dinistrio 6 blynedd ar ôl y taliad olaf, os yw'r grant o dan £50 000. I grantiau dros £50 000 dinistrio 12 mlynedd ar ôl y taliad olaf
Cofrestr Asedau Parhaol - Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cofrestri asedau ategol Dinistrio 7 mlynedd ar ôl cwblhau'r trafodiad
Adolygu Statws Asedau Dinistrio 5 mlynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Tocynnau Storfeydd Dinistrio 3 blynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Cynnal a chadw Asedau Dinisgtrio 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Cynnal a chadw Peiriannau a Chyfarpar Dinistrio 7 mlynedd ar ôl gwerthu neu waredu
Caffael a Gwaredu Asedau Dinistrio ar ôl 6 blynedd, os yw o dan £50 000 neu 12 oed os yw dros      £50 000, ar ôl I'r holl rwymedigaethau/hawliau gael eu cwblhau
Polisïau Yswiriant a Gohebiaeth Dinistrio 12 mlynedd ar ôl i delerau'r polisi ddod i ben
Adnewyddu Yswiriant Dinistrio 5 mlynedd ar ôl i'r polisi yswiriant gael ei adnewyddu
Hawliadau Yswiriant Dinistrio 7 mlynedd ar ôl i'r holl rwymedigaethau/hawliau gael eu cwblhau (gan ganiatáu I'r hawlydd gyrraedd 25 oed)
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Amcan 1 ac Interreg Ar gyfer Rhaglen 2000-2006, mae WEFO wedi awdurdodi dinistrio'r dogfennau gwreiddiol er 30 o Fedi 2017.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Cydgyfeirio ac Interreg - rhaglen 2007-2013 Ar gyfer Rhaglen 2007-2013, y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2024.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2007-2013 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2024.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2014-2020 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2030.
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw o leiaf 3 blynedd ar ôl cau’r prosiect.  Bydd y cyfnod cadw'n benodol i’r prosiect, yn unol â’r llythyr cymeradwyo/cytundebau lefel gwasanaeth lle nad yr Awdurdod yw’r buddiolwr arweiniol.
Type of record Retention periods
Datblygu Cynaliadwy Nes y'i disodlir neu y'i dirymir
Strategaeth Nes y'i disodlir yna ystyried a yw'n ddigon pwysig i'w archifo
Datblygu Rhanbarthol Drafftiau i'w dinistrio pan gymeradwyir cynllun
Datblygu Cymunedol Parhaol. Cynnig i Wasanaethau Archifau'r Sir
Marchnata Datblygu'r Sector Gwirfoddol Nes y'i disodlir
Datblygu Busnes - Cymdeithasau Busnes Dinistrio ar ôl 7 mlynedd
Datblygu busnes - prosiectau aflwyddiannus Dinistrio ar ôl 5 mlynedd
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Amcan 1 ac Interreg Ar gyfer Rhaglen 2000-2006, mae WEFO wedi awdurdodi dinistrio'r dogfennau gwreiddiol er 30 o Fedi 2017.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Cydgyfeirio ac Interreg - rhaglen 2007-2013 Ar gyfer Rhaglen 2007-2013, y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2024.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2007-2013 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2024.
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2014-2020 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw mis Rhagfyr 2030.
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 Y cynharaf, i bob prosiect, y ceir dinistrio'r dogfennau gwreiddiol yw o leiaf 3 blynedd ar ôl cau’r prosiect.  Bydd y cyfnod cadw'n benodol i’r prosiect, yn unol â’r llythyr cymeradwyo/cytundebau lefel gwasanaeth lle nad yr Awdurdod yw’r buddiolwr arweiniol.
Math o gofnod Cyfnodau cadw
Cofnodion drafft Dinistrio ar ôl y dyddiad cadarnhau
Cofnodion y Cyngor Sir Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cyfarfodydd Partneriaeth, Asiatnaeth ac Allanol - cofnodion sy'n eiddo i'r cyngor Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cyfarfodydd Partneriaeth, Asiatnaeth ac Allanol - cofnodion nad ydynt yn eiddo i'r cyngor Dinistrio 3 blynedd ar ôl y gweithredu olaf
Papurau Pleidiau Gwleidyddol Dinistrio 3 blynedd ar ôl y gweithredu olaf
Datganiadau Diddordebau - Cynghorwyr Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl gorffen bod yn aelod etholedig.
Manylion y cyhoedd sy'n mynychu ac yn siarad mewn cyfarfodydd y Cyngor. Dinistrio 3 mis ar ol y cyfarfod
Ymholiadau y system ymholiadau Cynghorwyr Dinistrio 6 blynedd ar ôl derbyn yr ymholiad
Manylion aelodau etholedig a chyrychiolwyr a gyfetholwyd Dinistrio 6 blynedd ar ôl gorffen bod yn aelod etholedig neu aelod a gyfetholwyd
Cwynion yn erbyn Cynghorwyr Dinistrio 6 blynedd ar ôl y gweithredu olaf
Apeliadau yn erbyn Penderfyniadau ar Dderbyniadau Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl y penderfyniad
Math o gofnod Cyfnodau cadw
Cynllun Argyfwng/Trychineb Parhaol. Cynnig i Wasanaethau Archifau'r Sir
Canlyniadau profi'r cynllun argyfwng/trychineb Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Digwyddiadau Mawr Parhaol. Cynnig i Wasanaethau Archifau'r Sir
Digwyddiadau Bach Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Type of record Retention periods
Hyfforddiant - nid yn ymwneud ag iechyd a diogelwch galwedigaethol na phlant Dinistrio 2 flynedd ar ôl cwblhau'r gweithredu
Hyfforddiant (yn ymwneud â phlant) Dinistrio 35 mlynedd ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, neu'r cofnod olaf
Hyfforddiant (yn ymwneud ag iechyd a diogelwch galwedigaethol) Dinistrio 50 mlynedd ar ôl cwblhau'r hyfforddiant
Hyfforddiant (deunyddiau) Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl i'r cwrs gael ei ddisodli
Hyfforddiant (prawf cwblhau) Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cwblhau'r gweithredu
Math o gofnod Cyfnodau cadw
Anghenion Dysgu Ychwanegol Dinistrio 21 mlynedd ar ôl cau
Mabwysiadu Dinistrio 100 mlynedd ar ôl mabwysiadu
Mabwysiadu Dinistrio 100 mlynedd ar ôl mabwysiadu
Mabwysiadu Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Plentyn mewn Angen Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Seicoleg Addysg a Phlant Dinistrio 35 mlynedd ar ôl cau
Lles Addysg Dinistrio 21 mlynedd ar ôl cau
Maethu Dinistrio 75 mlynedd ar ôl y 18fed pen-blwydd
Maethu Dinistrio 35 mlynedd ar ôl i'r gofalwr roi'r gorau i faethu
Maethu Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Anableddau Dysgu Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Yn Derbyn Gofal Dinistrio 75 mlynedd ar ôl y 18fed pen-blwydd
Anableddau Corfforol Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cau
Diogelu Dinistrio 35 mlynedd ar ôl cau
Cartrefi Preswyl (Yn Derbyn Gofal) Parhaol
Cartrefi Preswyl Seibiant) Dinistrio 75 mlynedd ar ôl y 18fed pen-blwydd
Cartrefi Preswyl (Seibiant) Dinistrio 35 mlynedd ar ôl cau
Hyfforddiant Dinistrio 25 mlynedd ar ôl i'r gweithiwr derfynu
Troseddau Ieuenctid ac Atal Dinistrio 25 mlynedd ar ôl y dyddiad geni
Nodiadau Goruchwylio Staff Dinistrio 25 mlynedd ar ôl i'r gweithiwr derfynu
Math o gofnod Cyfnodau cadw
Cynnal eiddo'r Cyngor - Llawlyfrau Adolygu 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Cynnal eiddo'r Cyngor - Ffeiliau adeiladau ysgolion Adolygu bob 7 mlynedd
Cynnal eiddo'r Cyngor - Cynnal a chadw Adolygu - 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf (Oes y berchenogaeth plws 15 mlynedd)
Cynnal eiddo'r Cyngor - Ffeiliau achos - eiddo Adolygu - 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf (Oes y berchenogaeth plws 15 mlynedd)
Cynnal eiddo'r Cyngor - Adnewyddu - tendrau a chontractau Adolygu - 7 mlynedd ar ôl cwblhau'r trafodiad
Cynnal eiddo'r Cyngor - Ffeiliau achos cynnal a chadw ymatebol Adolygu - 7 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf (Oes y berchenogaeth plws 15 mlynedd)
Caffael a gwaredu eiddo  Adolygu - 12 mlynedd ar ôl cwblhau pob rhwymedigaeth/hawl
Caffael a gwaredu eiddo - Gwaredu - Gwerthu eiddo neu'i ddileu oddi ar y rhestr.  Adolygu - 15 mlynedd ar ôl cwblhau pob rhwymedigaeth/hawl. Cynnig deunydd am eiddo mawr/sylweddol i'r Archifydd i'w adolygu
Prydlesu a Meddiannaeth - Prydlesau, ymholiadau prisio, ceisiadau Adolygu 15 mlynedd ar ôl i'r brydles ddod i ben
Prydlesu a Meddiannaeth - Ceisiadau am waith, glanhau etc Adolygu 7 mlynedd ar ôl cwblhau'r trafodiad y mae'r cofnod yn ei ddangos
Darpariaeth Tai - Cofnodion monitro stoc Adolygu 4 blynedd ar ôl y gweithredu olaf
Adolygu Statws Asedau - Rhestrau, cyfrif stoc, arolygon defnydd Adolygu 5 mlynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Monitro Asbestos Adolygu 40 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Sicrhau iechyd staff Dinistrio 75 mlynedd ar ôl y dyddiad geni
Profion Llygaid ar gyfer sgrin arddangos Dinistrio 3 blynedd ar ôl y prawf
Archwilio cyfarpar Dinistrio 6 blynedd ar ol dinistrio'r cyfarpar
Monitro Cyffredinol Dinistrio 3 blynedd ar ôl y gweithredu olaf
Monitro Asbestos Dinistrio 40 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf
Monitro Radon Dinistrio 50 mlynedd ar ôl y gweithredu olaf neu yn 75 oed pa un bynnag yw'r hwyaf
Sicrhau systemau gweithio diogel Cadw nes y cânt eu disodli neu fod y broses yn dod i ben +1 flwyddyn
Asesu risg Dinistrio 3 blynedd ar ôl yr asesiad olaf
Llyfrau ac adroddiadau damweiniau - Oedolion Dinistrio 5 mlynedd ar ôl cau
Llyfrau ac adroddiadau damweiniau - Plant Dinistrio 25 mlynedd ar ôl cau
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Iechyd Meddwl Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion gwaharddedig Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion diwaharddedig - blaenoriaeth uchel Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion diwaharddedig - blaenoriaeth gymhedrol Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion diwaharddedig - blaenoriaeth isel (lefel 3) Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion diwaharddedig - blaenoriaeth isel (lefel 2) Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - achosion diwaharddedig - blaenoriaeth isel (lefel 1) Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Diogelu - defnyddwyr gwasanaeth Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Darpariaeth gwasanaeth dydd Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Anabledd dysgu Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Anableddau corfforol Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Anabledd synhwyraidd Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Adsefydlu a rhyddhau Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Therapi galwedigaethol Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Gofal Cartref Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Camddefnyddio Sylweddau Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Darparu gwasanaethau Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Cartrefi Preswyl - cofrestri Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Cartrefi Preswyl - dyddiaduron Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Cartrefi Preswyl - nodiadau trosglwyddo Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Cartrefi Preswyl - Rota Staff Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Cartrefi Preswyl - Ffeiliau Staff Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Taflenni amser Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Trwyddedau Bathodyn Glas Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Amcan 1 ac Interreg Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau Ewropeaidd Cydgyfeirio ac Interreg - rhaglen 2007-2013 Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2007-2013 Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Ffeiliau Prosiectau a ariannwyd â grantiau'r Cynllun Datblygu Gwledig - rhaglen 2014-2020 Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 Dinistrio 20 mlynedd ar ôl y cyswllt olaf neu farwolaeth
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Anghenion Dysgu Ychwanegol Dinistrio 21 mlynedd ar ôl cau 
Seicoleg Addysg a Phlant Dinistrio 35 mlynedd ar ôl cau 
Lles Addysg Dinistrio 21 mlynedd ar ôl cau 
Perfformiad Plant a cheisiadau am Drwyddedau Gwaith Plant Dinistrio 2 flynedd ar ôl i'r hawl ddod i ben
Cwnsela mewn Ysgolion Dinistrio 21 mlynedd ar ôl dyddiad geni 
Cinio Ysgol am Ddim Dinistrio 6 blynedd ar ôl cau 
Taliadau Cinio Ysgol Dinistrio 3 mlynedd ar ôl cau 
Derbyniadau i Ysgolion Dinistrio 3 mlynedd ar ôl derbyn 
Grant Gwisg Ysgol Dinistrio 6 blynedd ar ôl cau 
Grant Datblygiad Disgyblion Dinistrio 6 blynedd ar ôl cau 
Darpariaeth Trafnidiaeth i'r Ysgol Dinistrio 6 blynedd ar ôl terfynu'r ddarpariaeth 
Addysg i Oedolion Dinistrio 6 blynedd ar ôl cau  - dylid gofyn am awdurdod gan Lywodraeth Cymru os ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru.
Pob cofnod arall Pecyn Cymorth ar gyfer Ysgolion
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Ardystiad cryno o'r rhai sy'n gymwys i bleidleisio - Cofrestr Etholiadol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Pleidleisio - Etholiadau lleol yn unig Dinistrio 6 mis ar ôl i'r pleidleisio gau
Pleidleisio - Etholiadau Ewropeaidd Dinistrio 6 mis ar ôl i'r pleidleisio gau
Canlyniadau - Datgan canlyniadau Dinistrio 6 mis ar ôl dyddiad yr etholiad
Treuliau Etholiad - Seneddol a Llywodraeth Leol Dinistrio 24 mis ar ôl dyddiad yr etholiad
Treuliau Etholiad - Ewropeaidd a Chymuned Dinistrio 12 mis ar ôl dyddiad yr etholiad
Ceisiadau am Bleidlais Bost Dinistrio ar ôl i'r etholwr ganslo'r bleidlais neu farwolaeth.
Ffurflenni Ymholiad Aelwyd Eu sganio i'r system a'u dinistrio ar ôl 1 Rhagfyr ym mhob blwyddyn y daw y gofrestr newydd i rym.
Ffurflenni Cofrestru Etholiadol Eu sganio i'r system a'u dinistrio ar ôl i'r etholwr gwblhau'r broses gofrestru.
Papurau Enwebu Dinistrio 12 mis ar ôl dyddiad yr etholiad
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Cofrestr Ceisiadau am Dai Permanent - Offer to County Archive Service
Ceisiadau Aflwyddianus Destroy 5 years after closure 
Rheoli Tenantiaeth Destroy 12 years after termination of tenancy 
Granitau Gwella Cartrefi Destroy 6 years after last payment for grants under £50 000, For grants over £50 000 destroy 12 years after last payment
Granitau Gwella Cartrefi Destroy 7 years after closure
Ôl-ddyledion Rhent Destroy 12 years from termination of tenancy
Hawl i Brynu For the 2000-2006 Programme, WEFO have confirmed 30th September 2017 as the latest retention date for these projects. 
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Cynlluniau corfforaethol; Cynlluniau strategaeth; Adroddiadau blynyddol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cynllunio ac Adrodd Corfforaethol - Busnes tîm/uned Dinistrio 3 blynedd ar ôl cau
Datganiadau statutol - Adroddiadau i lywodraeth Dinistrio 7 mlynedd ar ôl cau
Polisi, Gweithdrefnau, Strategaeth a Strwythurau - Fersiynau terfynol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Polisi, Gweithdrefnau, Strategaeth a Strwythurau - Monitro ac Adolygu Dinistrio 5 mlynedd ar ôl cau
Cwynion - Cofrestr cwynion Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cwynion - Ymateb i Gwynion Dinistrio 6 blynedd ar ôl cau
Cwynion - Adroddiadau yn arwain at newid sylweddol i bolisi neu weithdrefnau Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Gwasaneathau Cwsmeriaid - manylion ymholiadau am wasanaeth gan y cyhoedd Dinistrio 2 flynedd ar ôl cau
Cyhoeddiadau - Dylunio gwybodaeth i'w chyhoeddi Dinistrio 3 blynedd ar ôl cyhoeddi
Cyhoeddiadau - Pob Cyhoeddiad Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cysylltiadau â'r Cyfryngau - Ymwneud â'r cyfryngau Dinistrio 3 blynedd ar ôl cau
Cysylltiadau â'r Cyfryngau - Toriadau o bapurau newydd; adroddiadau yn y cyfryngau Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Marchnata - Ymgyrchoedd a digwyddiadau Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Digwyddiadau Dinesig a Brenhinol - Ffotograffau; fideos; sain Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Digwyddiadau Dinesig a Brenhinol - Trefniadaeth digwyddiadau Dinistrio 7 mlynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Rheoli Perfformiad Dinistrio 5 mlynedd ar ôl cau
Cyfarfodydd Partneriaeth, Asiantaeth ac Allanol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ymgynghori â'r Cyhoedd - Polisïau arwyddocaol Dinistrio 5 mlynedd ar ôl cau
Ymgynghori â'r Cyhoedd - Mân Bolisïau Dinistrio 1 flwyddyn ar ôl cau
Teledu Cylch Cyfyng Ailysgrifennir ar ôl 31 diwrnod 
Math o Gofnodion Cyfnod Cadw
Cynllun Fframwaith Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cynllun Lleol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cynlluniau Canol Tref Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cynlluniau Datblygu Unedol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ymgynghoriad i gael cymeradwyaeth i'r Cynllun Fframwaith (Cynlluniau Datblygu Unedol) neu Gynlluniau Lleol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cofnodi gwybodaeth am adeiladau hanesyddol, henebion neu ecoleg ar safle penodol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cais Cynllunio Gwastraff llwyddiannus Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cais Cynllunio Mwynau llwyddiannus Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Newidiadau i'r map diffiniol Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cofrestr Mwynau Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ceisiadau cloddio am fwynau Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Arolygon Defnydd Tir Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ymgynghoriad ar geisiadau Cynllunio Gwastraff Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad. Cynnig cynlluniau dadleuol/proffil uchel i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ymgynghoriad ar geisiadau Cynllunio Mwynau Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad. Cynnig cynlluniau dadleuol/proffil uchel i Wasanaeth Archifau'r Sir
Gwrthwynebiadau Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad. Cynnig cynlluniau dadleuol/proffil uchel i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ymchwiliadau - Cyhoeddus etc Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad. Cynnig cynlluniau dadleuol/proffil uchel i Wasanaeth Archifau'r Sir
Archeolegol: cyngor/amodau Dinistrio 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad. Cynnig cynlluniau dadleuol/proffil uchel i Wasanaeth Archifau'r Sir
Ffeiliau a chynlluniau ceisiadau cynllunio Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad
Gohebiaeth yn ymwneud ag unrhyw wrthwynebiadau Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad
Papurau gwrandawiad Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir 15 mlynedd ar ôl y penderfyniad
Cofrestr ceisiadau cynllunio Trosglwyddo'r gofrestr ceisiadau cynllunio i Wasanath Archifau'r Sir pan fydd y gofrestr wedi'i chwblhau (neu bob hyn a hyn fel a drefnir os yw'n cael ei dal yn electronig)
Rhybydd Gorfodaeth Cynllunio Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cwblhau'r achos
Archwiliadau Gorfodaeth Cynllunio Dinistrio 10 mlynedd ar ôl cwblhau'r achos
Gorchmynion Cadw Coed Cyfeirio pob ffeil yn ymwneud â pholisi at Wasanaeth Archifau'r Sir. Dinistrio ffeiliau eraill 7 mlynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Cynlluniau datblygu a gohebiaeth parciau gwledig a gwarchodfeydd natur, cytundebau prynu tir Cyfeirio pob ffeil yn ymwneud â pholisi at Wasanaeth Archifau'r Sir. Dinistrio ffeiliau eraill 7 mlynedd ar ôl i'r defnydd gweinyddol ddod i ben
Cofrestri Rheoli Adeiladu Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Rheoleiddio defnydd wedi'i gynllunio i dir neu adeiladau Dinistrio 15 mlynedd ar ôl cau
Y broses o gymeradwyo ceisiadau adeiladu mewn perthynas ag adeiladau rhestredig neu adeiladau eraill o bwys Parhaol. Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir
Cofnodion Archwilio adeiladau Dinistrio 10 mlynedd ar ôl rhoi tystysgrif archwiliad terfynol
Gorfodi rheoliadau adeiladu neu dir Dinistrio 3 blynedd ar ôl cydymffurfio â rhybudd gorfodi
Math o Gofnodion Cyfnodau Cadw
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Datblygu Systemau a Chymorth Dinistrio - 2 flynedd ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio'r system
Gwefan y Cyngor Cynnig i Wasanaeth Archifau'r Sir

Cyngor a Democratiaeth