• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiadau a Phleidleisio

Rydym yn gweithio i gefnogi etholiadau a refferenda a sicrhau eu gynhelir yn dda, gan gynnig cefnogaeth ac arweiniad i'r rhai sy'n cymryd rhan. Bydd yr adran hon yn rhoi manylion am ganlyniadau etholiad blaenorol a gwybodaeth o unrhyw etholiadau sydd ar y gweill neu a gynllunnir ar gyfer y dyfodol.

Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod pleidleiswyr yn gwybod popeth sydd ei angen arnynt i wybod. Cofiwch ddefnyddio eich pleidlais a dweud eich dweud.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Adolygiad Etholiadol Sir Gaerfyrddin

Mae Sir Gaerfyrddin wedi dechrau Adolygiad Etholiadol. Caiff ei gynnal gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ac archwilir trefniadau etholiadol y Cyngor. Mae'r broses yn un wahanol i'r Adolygiad o Ffiniau Etholaethau Seneddol.

Bydd yr Adolygiad Etholiadol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn penderfynu ar y canlynol:

  • Cyfanswm y Cynghorwyr ar gyfer y brif ardal.
  • Cyfanswm y wardiau etholiadol.
  • Ffiniau'r wardiau etholiadol.
  • Nifer y Cynghorwyr a etholir i bob ward etholiadol.
  • Enwau pob ward etholiadol.

Dweud eich dweud


News Thumbnail

Adolygiad o Etholaethau Seneddol

Mae'r Adolygiad o Etholaethau Seneddol bellach yn cael ei gynnal gan y pedwar Comisiwn i Ffiniau yn eu rhannau perthnasol o'r Deyrnas Unedig. Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru bellach yn gofyn am sylwadau ynghylch ei gynigion diwygiedig. Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal dros oddeutu dwy flynedd a hanner. Bydd yr argymhellion terfynol yn cael eu cyflwyno i'r Senedd ym mis Medi 2018 ac os cytunir ar y rhain bydd yr etholaethau newydd yn weithredol yn yr Etholiad Cenedlaethol nesaf yn 2020.

Dweud eich dweud

ar-lein am dani