• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cofrestru i bleidleisio

Pleidleisiwch yn 18 oed!

Gan eich bod yn 18 oed bellach, sicrhewch eich bod yn cael dweud eich dweud – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio. Os na fyddwch yn pleidleisio byddwch yn colli eich cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y gweithredir y wlad.

Gallwch bleidleisio:

  • Pan fyddwch yn 18 ac wedi eich cofrestru i bleidleisio
  • Hefyd, mae angen i chi fod yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cofiwch nad oes modd i chi bleidleisio os nad yw eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, llenwch ein ffurflen ar-lein a byddwn yn gwirio eich manylion.

Gwiriwch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

Sut ydych yn cael eich cofrestru?

Gallwch gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu gwnewch gais am ffurflen gan y swyddfa etholiadau os ydych:

  • yn 16 oed neu'n hŷn (gan fod y Gofrestr Etholwyr yn cael ei gweithredu o 1 Ragfyr hyd at 30 Tachwedd bob blwyddyn, mae angen dyddiadau geni'r rheiny sydd bron â chyrraedd eu 18 oed arnom er mwyn sicrhau eu bod ar y gofrestr mewn da bryd fel bo modd iddynt bleidleisio).  Er ei fod yn bosibl y bydd eich enw yn ymddangos ar y Gofrestr Etholwyr cyn eich bod yn 18, ni fydd hawl gennych i bleidleisio hyd nes y byddwch yn 18.
  • yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cofrestru i pleidleisio at www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Beth yw’r cam nesaf?

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei derbyn ar y ffurflenni cofrestru a ddychwelir gan bob cartref yn cael ei defnyddio i lunio rhestr, a elwir yn Gofrestr Etholiadol. Cafodd cofrestr 2017 ei chyhoeddi a'i gweithredu ar 1 Rhagfyr 2016.

Ceir dau fersiwn o'r gofrestr hon, sef y gofrestr lawn a'r gofrestr agored.

Mae'r gofrestr lawn yn cynnwys pawb sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio. Fe'i defnyddir ar gyfer etholiadau a chan rai sefydliadau i wirio ceisiadau credyd ac i atal troseddau.

Mae'r gofrestr agored yn cynnwys rhai o'r bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio.  Gallwch ddewis a ydych am fod ar y gofrestr hon ai peidio drwy roi tic mewn blwch ar y ffurflen gofrestru a anfonir i'ch cartref.  Gall unrhyw un brynu'r gofrestr hon a'i defnyddio at ba bwrpas bynnag.

Rhai pwyntiau i'w cofio

  • Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Nid oes rheidrwydd arnoch i bleidleisio ond mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru'n flynyddol
  • Os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau archwilio credyd ddefnyddio'r gofrestr i wirio eich manylion, ac os nad ydych wedi eich cofrestru gallai eich cais am gredyd gael ei wrthod.

Diweddaru'r gofrestr etholiadol

Rydym yn ysgrifennu at yr holl eiddo ar ein cronfa ddata bob blwyddyn ac yn gofyn i chi lenwi ffurflen er mwyn i ni wybod pwy sydd angen cael ei ychwanegu i'r Gofrestr Etholwyr neu ei dynnu oddi arni. Rydym yn gwneud hyn yn yr hydref gan amlaf, er mwyn i ni allu cyhoeddi ein cofrestr newydd ym mis Rhagfyr.

Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn golygu eich bod wedi'ch cofrestru i bleidleisio. Mae'n bwysig eich bod yn darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani. Mae cosb droseddol o hyd at £1,000 os methwch â darparu'r wybodaeth.

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/11/2017

ar-lein am dani