• English
  • Hepgor gwe-lywio

Etholiadau Lleol 2017

Ar 4 Mai 2017 cynhelir etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Bydd 74 o Gynghorwyr Sir yn cael eu hethol. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn llunio gwasanaethau'r Cyngor Sir ac yn gwneud penderfyniadau arnynt, ac mae hyn yn effeithio ar bawb sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.

Yn lleol, mae eu gwaith yn cynnwys:

  • cynnal cymorthfeydd i helpu pobl leol
  • cefnogi mudiadau lleol
  • ymgyrchu ar faterion lleol
  • datblygu cysylltiadau â phob rhan o'r gymuned a bod yn arweinydd cymunedol.

Yn Sir Gaerfyrddin mae gennym 72 o Gynghorau Tref a Chymuned ac mae 791 o gynghorwyr Tref a Chymuned yn gwasanaethu arnyn nhw. Maen nhw, hefyd, yn cael eu hethol am dymor o bum mlynedd.

I sefyll mewn etholiad ar gyfer Cyngor Tref neu Gymuned, mae nifer o feini prawf y mae’n rhaid i chi eu bodloni. Mae manylion llawn ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Sut mae sefyll mewn etholiad i fod yn Gynghorydd Sir...


News Thumbnail

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn cynnig sesiynau hyfforddiant ar gyfer pobl sydd am sefyll fel ymgeiswyr annibynnol yn etholiadau llywodraeth leol eleni yng Nghymru.

Mae pedair sesiwn hyfforddi:

  • Dydd Mercher 8 Mawrth yn y Ganolfan Ddinesig, Merthyr Tydfil
  • Dydd Mercher 15 Mawrth ym Mhrifysgol Abertawe, Campws y Bae
  • Dydd Llun 20 Mawrth yng Nghanolfan Halliwell, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
  • Dydd Iau 23 Mawrth yn Siambr y Cyngor, Guildhall, Wrecsam

Dylai unrhyw un sydd am fynych gysylltu â'r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 029 2034 6800. Mae'r digwyddiadau hyn am ddim.

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/03/2017

ar-lein am dani