Help i Bleidleiswyr Anabl

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2022

Rydym yn ceisio gwneud ein holl orsafoedd pleidleisio yn hygyrch i gadeiriau olwyn a gallwn ddarparu rampiau lle bo angen.

Yn ogystal â hyn:

  • Mae gan bob gorsaf bleidleisio fwth pleidleisio wedi'i addasu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
  • Mae fersiynau print mawr o bapur(au) pleidleisio ar gael ym mhob gorsaf bleidleisio, ynghyd â chymhorthion i alluogi pleidleiswyr dall i nodi eu papurau pleidleisio heb gymorth
  • Os ydych chi'n bleidleisiwr Anabl ac mae angen cymorth arnoch i gwblhau papur pleidleisio ar eich pen eich hun, gallwch fynd â ffrind neu berthynas i'r orsaf bleidleisio i'ch cynorthwyo
  • Gall y Swyddog Llywyddu yn yr orsaf bleidleisio eich helpu chi i lenwi'ch papur pleidleisio

Os nad ydych chi am fynd i'r orsaf bleidleisio, gallwch bleidleisio drwy'r post, a gall pleidleiswyr sydd ag anabledd gael pleidlais ddirprwy barhaol (dyma lle rydych chi'n enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan yn eich gorsaf bleidleisio).

 

Ffurflenni pleidleisio post neu ddirprwy

Mae canllawiau a ffurflenni cais post a ddirprwy ar gael i'w lawrlwytho o wefan y Comisiwn Etholiadol neu drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Etholiadol.

 

Gwybodaeth i bleidleiswyr anabl

Mae gan bob pleidleisiwr hawl i bleidleisio'n annibynnol ac yn ddirgel. Bellach mae'n rhaid i awdurdodau lleol ym Mhrydain Fawr gymryd camau rhagweithiol i sicrhau nad yw gorsafoedd pleidleisio yn rhoi pobl anabl dan anfantais.

Darllenwch ragor am hawliau pleidleisio pobl anabl.

Mae Mencap wedi darparu pecyn adnoddau i helpu pobl sydd ag anabledd dysgu i ddeall pleidleisio a gwleidyddiaeth.

Mae gan Gov.uk gwybodaeth i helpu pobl ag anabledd dysgu a'u gweithwyr cymorth i ddeall beth yw pleidleisio, pam ei fod mor bwysig, a sut gallwch chi bleidleisio.

Cyngor a Democratiaeth