• English
  • Hepgor gwe-lywio

Hysbysiadau cyhoeddus

Archwilio Cyfrifon: Cyngor Sir Caerfyrddin 2016/17

HYSBYSIR DRWY HYN, yn unol ag Adrannau 30 ac 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:

  1. O 5ed Gorffennaf 2017 tan 1af Awst 2017 yn gynwysedig, rhwng 9.15y.b. a 4y.p. (Dydd Llun i Ddydd Gwener), ar ôl gwneud cais i Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP, y gall unrhyw un sydd â diddordeb, archwilio a gwneud copïau o gyfrifon y Cyngor uchod am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31ain Mawrth 2017, ynghyd â’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau perthnasol sy’n ymwneud â’r cyfrifon.
  2. Ar 2ail Awst 2017, neu ar ôl hynny tan ddiwedd yr Archwiliad, bydd yr Archwilydd Apwyntiedig, Swyddfa Archwilio Cymru, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddi, yn rhoi i’r etholydd neu i gynrychiolydd yr etholydd gyfle i’w holi am y cyfrifon, a gall y cyfryw etholydd neu ei gynrychiolydd ef/hi ymddangos gerbron yr Archwilydd i wneud gwrthwynebiadau:
    1. ynghylch unrhyw fater y gallai’r archwilydd weithredu yn ei gylch o dan adran 32 o’r Ddeddf, neu
    2. ynghylch unrhyw fater arall y gallai’r Archwilydd lunio adroddiad arno er budd y cyhoedd o dan adran 22 o’r Ddeddf.
  3. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad oni bai fod yr Archwilydd wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig eisoes am y gwrthwynebiad hwnnw ac am y rhesymau dros wneud y gwrthwynebiad, a bod copi o’r hysbysiad hwnnw yn cael ei anfon at y corff sy’n cyflwyno ei gyfrifon i’w harchwilio.

Dyddiedig 19 Mehefin 2017

Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Ffôn: 01267 224886

Yn ôl i hysbysiadau cyhoeddus
ar-lein am dani