Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2018–2023 (Diweddarwyd Ebrill 2021)

Cyflwyniad

Mae strategaeth 2018 - 2023 yn amlinellu cyfeiriad yr Awdurdod Lleol dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r Strategaeth Gorfforaethol hon yn cydgrynhoi'r gofynion a'r cynlluniau canlynol yn un ddogfen:

Amcanion gwella

Rydym wedi cynnwys ein hamcanion gwella, yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol 2009. Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor bennu Amcanion Gwella bob blwyddyn. Nid oes yn rhaid iddynt newid bob blwyddyn, nac ychwaith gael eu cyflawni o fewn blwyddyn. Yn y bôn mae ein Hamcanion Gwella yr un fath â'n Hamcanion Llesiant, gan eu bod wedi'u seilio ar ddealltwriaeth drylwyr seiliedig ar dystiolaeth o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac anghenion lleol. Rydym yn cymharu perfformiad ein gwasanaeth a'n canlyniadau bodlonrwydd â phob Cyngor yng Nghymru i sicrhau ein bod yn gwella lle mae angen i ni wella fwyaf. Mae dyletswydd arnom i wella, gan ddarparu'r 'un gwasanaethau neu fwy o wasanaethau, am lai o arian’.

Amcanion llesiant

Mae ein Hamcanion Llesiant wedi'u gosod i sicrhau ein bod yn cyfrannu cymaint â phosibl i'r weledigaeth a rennir a'r gyfres o nodau cenedlaethol y mae pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag atynt, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Pwrpas cyffredinol y Ddeddf yw sicrhau bod trefniadau llywodraethu cyrff cyhoeddus ar gyfer gwella llesiant Cymru, yn ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r Ddeddf wedi'i llunio i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Yn ôl y gyfraith:

  • Bod yn rhaid i ni ddatblygu'n gynaliadwy, gan wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Yr egwyddor datblygu cynaliadwy yw ‘... bod yn rhaid i'r corff cyhoeddus weithredu mewn modd sy'n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb effeithio ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.’
  • Mae'n rhaid i ni arddangos 5 ffordd o weithio: Tymor hir, integredig, cynhwysol, cydweithredol ac ataliol
  • Mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant cenedlaethol sydd yn y Ddeddf. Gyda'i gilydd, maent yn creu gweledigaeth a rennir y gall cyrff cyhoeddus weithio tuag ati.

Am y tro cyntaf yng Nghymru, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn darparu gweledigaeth a rennir y gall pob corff cyhoeddus yng Nghymru weithio tuag ati. Fel corff cyhoeddus mae'n ofynnol i ni, yn unol â'r Ddeddf, bennu a chyhoeddi Amcanion Llesiant sy'n mwyhau ein cyfraniad i'r Amcanion Llesiant.

Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin: y 5 mlynedd nesaf

Mae'n hefyd yn cynnwys prosiectau a rhaglenni allweddol Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin am y 5 mlynedd nesaf, fel y nodir yn 'Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin: y 5 mlynedd nesaf’.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn darparu ar gyfer sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig ar gyfer etholiadau llywodraeth leol, democratiaeth, llywodraethu a pherfformiad. Bydd y Ddeddf yn disodli'r ddyletswydd gwella bresennol ar gyfer prif gynghorau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Byddwn yn cyflwyno adroddiad ar 2021-22 o dan delerau'r Ddeddf newydd.

Dyletswydd economaidd-gymdeithasol

O 31 Mawrth 2021, bydd y ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau, wrth iddynt wneud penderfyniadau strategol fel 'penderfynu ar flaenoriaethau a phennu amcanion', ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau’r anghydraddoldeb sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.