• English
 • Hepgor gwe-lywio

Strategaethau & Pholisïau

Mae bwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi amlinellu bron i 100 o brosiectau blaenoriaeth, cynlluniau neu wasanaethau y mae'n bwriadu eu cyflawni dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'n nodi'r prif feysydd buddsoddi a gwella y bydd aelodau'r bwrdd gweithredol yn eu gyrru yn ystod gweddill eu cyfnod yn eu swyddi, yn ogystal â gweithredu gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd.

Lawrlwythiadau:

Nod y fenter Heneiddio’n Dda yng Nghymru, a gaiff ei harwain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, yw gwneud Cymru yn lle da i bawb dyfu’n hŷn ynddo. Mae’r fenter yn cydnabod bod cyflawni hyn yn dibynnu ar fod pobl, cymunedau a sefydliadau yn cymryd camau i wella profiad pobl hŷn, trwy ganolbwyntio ar bwysigrwydd ‘llesiant’. Caiff Cynllun Heneiddio’n Dda Sir Gaerfyrddin ei strwythuro yn ôl pum maes blaenoriaeth y rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru.

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn gosod allan blaenoriaethau strategol y Cyngor ac yn amlinellu'r hyn yr ydym yn cynllunio ei wneud er mwyn gwireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gâr dros y pum mlynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw Sir Gâr sy’n galluogi pobl i fyw bywydau iach a chyflawn trwy gydweithio i adeiladu cymunedau cryf, dwyieithog a chynaliadwy.

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol, yn unol â’r Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwella, yn amlinellu’r gwerthoedd craidd, y themâu trosfwaol a’r amcanion strategol.

Dyma’r amcanion strategol:

 • Gwneud Gwell Defnydd o Adnoddau
 • Adeiladu Gwell Cyngor
 • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach
 • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cyflawni eu potensial o ran dysgu
 • Mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac yn ymweld â’r sir yn ddiogel ac yn teimlo’n fwy diogel
 • Mae cymunedau ac amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn gynaliadwy
 • Mae gan Sir Gaerfyrddin economi cryfach a mwy llewyrchus.

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn darparu gwybodaeth ar flaenoriaethau gwasanaeth yn seiliedig ar ymgynghori â preswylwyr ynghyd â rhai o’r prif sialensiau sy’n wynebu’r Cyngor at y dyfodol.

Lawrlwythiadau: 

Mae’r Strategaeth Trawsnewid Digidol yn cyflwyno dyheadau a blaenoriaethau digidol strategol y Cyngor ac yn amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin Ddigidol. Mae technoleg yn treiddio mwy a mwy i'r holl sectorau ac yn dod yn rhan o lawer o agweddau ar ein bywydau. Mae angen strategaeth trawsnewid digidol ar Gyngor Sir Caerfyrddin oherwydd gall technoleg ddigidol drawsnewid y Sir a bywydau pobl yn ogystal â chreu arbedion tymor hir ar gyfer y Cyngor.

Lawrlwythiadau:

Mae'r Strategaeth Gymunedol Integredig wedi'i llunio gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghori â chymunedau lleol, cyrff a grwpiau eraill. Mae'r Strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar y cyd ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae'n nodi pum nod y mae aelodau'r Bwrdd yn cytuno i weithio tuag atynt mewn partneriaeth sef:

 • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach
 • Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cyflawni eu potensial o ran dysgu
 • Mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin ac yn ymweld â’r sir yn ddiogel ac yn teimlo’n fwy diogel
 • Mae cymunedau ac amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn gynaliadwy
 • Mae gan Sir Gaerfyrddin economi cryfach a mwy llewyrchus. 

Yn sylfaen i'r amcanion hyn, mae nifer o ddangosyddion poblogaeth sy'n golygu bod modd i'r cynnydd o ran cyflawni’r amcanion gael ei adolygu bob chwe mis. Mae adroddiad blynyddol ynghylch y cynnydd hwn yn cael ei gyhoeddi bob hydref.

Lawrlwythiadau:

Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd y gwasanaethau Pobl Hŷn yn dod o dan bwysau cynyddol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd mwy na deng mil o bobl hŷn ychwanegol dros 75 oed yn byw yn y sir, a bydd angen gofal a chymorth ar lawer ohonynt. 

Nod y strategaeth hon yw edrych yn fanylach ar yr heriau hyn a nodi cynllun i ddarparu gwasanaethau mwy cynaliadwy dros y deng mlynedd nesaf. Caiff y cynllun hwn ei ddiweddaru bob blwyddyn. 

Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, rydym wedi ymgynghori’n helaeth gyda phreswylwyr, defnyddwyr gwasanaethau a’u teuluoedd a phartneriaid, er mwyn sicrhau ein bod wedi ystyried yr hyn sy’n bwysig i bobl hŷn.

Lawrlwythiadau:

Mae'n statudol ofynnol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol gyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cyngor ynghylch darpariaeth a pherfformiad, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer gwella holl ystod y Cyfarwyddebau Gwasanaethau Cymdeithasol.

Hwn yw'r adroddiad blynyddol gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar effeithiolrwydd ein Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn y sir, ac mae'n cyflwyno'r cynnydd a wnaed yn y meysydd gwella a nodwyd yn adroddiad y llynedd ac yn amlygu'r meysydd sydd i'w datblygu eleni.  

Lawrlwythiadau:

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd.

Lawrlwythiadau:

Pwrpas Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSyGA) Sir Gaerfyrddin yw amlinellu sut y byddwn yn bwriadu cyflawni nodau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (y ‘Strategaeth’).

Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer system addysg sy’n ymateb mewn ffordd wedi’i chynllunio i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg. Y nod yw peri cynnydd yn nifer y bobl o bob oedran a chefndir sy’n rhugl yn y Gymraeg ac sy’n gallu defnyddio’r iaith gyda’u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gweithle. Ein CSyGA fydd y prif offeryn ar gyfer creu system cynllunio well ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Bydd y CSyGA yn fodd i Lywodraeth Cymru allu monitro’r ffordd y byddwn  yn ymateb i a chyfrannu at weithredu nodau’r Strategaeth.

Lawrlwythiadau:

ar-lein am dani