• English
  • Hepgor gwe-lywio

Y Cyngor

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n darparu gwasanaethau ar draws sir wledig i boblogaeth o ryw 184,000 (Cyfrifiad 2011).

Y Cyngor


Mae'r Cyngor yn cynnwys 74 o Gynghorwyr etholedig, o amrywiaeth o grwpiau Gwleidyddol, sy'n cynrychioli 58 Ward Etholiadol. Maent fel arfer yn cwrdd ar ffurf Cyngor bob mis.

Nhw sy'n gwneud y penderfyniadau ac yn cytuno ar bolisïau'r Cyngor, ei gyllideb a'i flaenoriaethau o ran gwariant.

Y Bwrdd Gweithredol


Deg o aelodau'r Cyngor sydd ar y Bwrdd Gweithredol, ac maent yn cynnwys Arweinydd y Cyngor. 

Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am wneud mwyafrif penderfyniadau pwysig y Cyngor a phenderfynu sut mae defnyddio hadnoddau i ddarparu gwasanaethau i'r sir.

Aelodau'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau oddi mewn i feysydd penodol o ddiddordeb (a elwir yn bortffolios). 

Y Tîm Rheoli Corfforaethol

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd.

Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor:

  1. Y Prif Weithredwr 
  2. Addysg a Phlant 
  3. Adnoddau 
  4. Cymunedau
  5. Amgylchedd

Cynnal y Broses Ddemocrataidd o wneud Penderfyniadau

Uned y Gwasanaethau Democrataidd sy'n gweinyddu cyfarfodydd y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a Phwyllgorau'r Cyngor.

Gan gynhyrchu agendâu cyfarfodydd, mynychu cyfarfodydd a chofnodi'r penderfyniadau a wneir, yn ogystal â rhoi cyngor ar y gyfraith a'r dull o gynnal cyfarfodydd i Gynghorwyr, swyddogion a'r cyhoedd.

Mae'r uned hefyd yn rhoi cefnogaeth weinyddol i bob un o'r 74 Cynghorydd.

Bydd yr uned yn eich cynghori ar eich hawliau i fynychu cyfarfodydd a sut mae mynd ati i gyflwyno deisebau neu unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych ynghylch sut mae'r Cyngor a'i Bwyllgorau'n gweithio. 

ar-lein am dani