• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adroddiadau Perfformiad

Cynllun Gwella

Mae ein Cynllun Gwella blynyddol yn nodi ein Blaenoriaethau Gwella Amcan Allweddol (KIOPs) ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae'r cynllun hwn yn egluro:

  • Sut y byddant yn eu dewis
  • Beth maent yn
  • Pam eu bod yn bwysig
  • Yr hyn yr ydym yn mynd i'w wneud
  • Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant.

Llywodraeth Leol, ledled y DU, ar hyn o bryd yn profi cyfyngiadau cyllidebol difrifol. Mae galw cynyddol a disgwyliad, ac eto llai o adnoddau ar gael. O dan yr amodau hyn, mae angen i ni weithio hyd yn oed yn fwy effeithlon ac effeithiol, i gynnal gwasanaethau a gwella lle y gallwn. Mae angen cynyddol i ganolbwyntio ar effeithlonrwydd - darparu 'yn fwy (neu hyd yn oed yr un fath) am lai'.

Rydym yn credu mewn sicrhau bod gwybodaeth gynhwysfawr ar gael i'r cyhoedd fel y gallant weld ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol a barnu pa mor llwyddiannus yr ydym wedi bod. Bydd yr holl gamau gweithredu a thargedau yn y cynllun yn cael ei fonitro trwy gydol y flwyddyn ac yn adrodd ar ddiwedd y flwyddyn.

Rheoleiddwyr allanol dilysu ein hunan-asesu. Mae ein Cynllun Gwella yn cydymffurfio â'r Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni gyhoeddi dau gynllun bob blwyddyn - cynllun blaengar (Cynllun Gwella) ac adroddiad blynyddol ôl-weithredol ar ddiwedd y flwyddyn. Mae hyn yn cael ei gyhoeddi yn yr Hydref, unwaith y bydd yr holl wybodaeth ariannol a pherfformiad wedi cael ei wirio.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Mae hwn yn hunan werthuso ac rydym yn ceisio bod mor agored ac yn onest ag y gallwn. Rydym yn defnyddio data boddhad cwsmeriaid, canlyniadau dangosyddion perfformiad a chymariaethau a chanfyddiadau rheoleiddwyr allanol i lywio ein canfyddiadau. Mae ein dull cytbwys a theg i adrodd ar berfformiad wedi cael ei gydnabod gan ein rheolyddion allanol.

Yn ogystal â bod yn ofyniad statudol Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, gan asesu yr hyn yr ydym yn ei wneud yn rhan hanfodol o'r cylch gwella.

ar-lein am dani