Amcanion lles 2017 - 18

Yn dilyn ymgynghoriad, paratowyd set o Amcanion Lles/Gwella drafft ac fe gymeradwywyd rhain yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 8 Mawrth 2017. Byddem fel arfer yn cyhoeddi ein Hamcanion Gwella gyda thystiolaeth (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i ddangosyddion perfformiad a thargedau) er mwyn monitro gweithredu. Eleni, fodd bynnag, rydym wedi cynnwys ein Hamcanion Gwella yn ein Cynllun Amcanion Lles newydd.

Ar ôl Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2017 rydym yn ail-gadarnhau'r Amcanion ac wedi datblygu Cynlluniau Gweithredu manwl i gefnogi pob Amcan Gwelliant / Lles, a bydd y rhain yn cael eu monitro a'u hadrodd trwy ein Fframwaith Rheoli Perfformiad.

Mae'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018 - 19 yn dangos y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r amcanion hyn.

Fe'u cadarnhawyd yn dilyn yr etholiadau lleol yn 2017 ac mae yna Cynlluniau Gweithredu manwl i gefnogi pob Amcan Gwelliant/Lles. Bydd y rhain yn cael eu monitro a'u hadrodd trwy ein Fframwaith Rheoli Perfformiad. Mae'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018 - 19 yn dangos y cynnydd a wnaed o ran cyflawni’r amcanion hyn.

Amcanion Lles ar gyfer 2017-18

 1. Helpu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn a gwella eu profiadau yn gynnar mewn bywyd
 2. Helpu plant i ddilyn ffyrdd iach o fyw
 3. Parhau i wella cyrhaeddiad pob dysgwyr
 4. Lleihau nifer yr oedolion ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant
 5. Trechu tlodi drwy wneud popeth o fewn ein gallu i'w atal, gan helpu pobl i gael gwaith a gwella bywydau'r rheiny sy'n byw mewn tlodi
 6. Creu mwy o swyddi a thwf ledled y sir
 7. Cynyddu faint o dai rhent a thai fforddiadwy sydd ar gael
 8. Helpu pobl i fyw bywydau iach (mynd i'r afael ag ymddygiad peryglus a gordewdra)
 9. Cefnogi cysylltiadau da â ffrindiau, y teulu a chymunedau mwy diogel
 10. Cefnogi'r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw'u hurddas a'u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio
 11. Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio'n Dda yn Sir Gaerfyrddin
 12. Gofalu am yr amgylchedd nawr ac ar gyfer y dyfodol
 13. Gwella seilwaith a chysylltedd y priffyrdd a thrafnidiaeth
 14. Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a Diwylliant

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/12/2017