Amcanion lles

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/10/2018

Mae'n rhaid byw bywyd, gadewch i ni ddechrau'n dda, byw'n dda a heneiddio'n dda, mewn amgylchedd iach, diogel a llewyrchus.

Mae ein Hamcanion Llesiant/Gwella rhyng-gysylltiedig yn amrywio o helpu plant i fyw bywydau iach i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Mae cynlluniau gweithredu manwl ar waith i gefnogi pob amcan llesiant/gwella. Bydd y rhain yn cael eu monitro drwy ein Fframwaith Rheoli Perfformiad, ac adroddir yn eu cylch fel hynny hefyd. Mae'r adroddiad blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi ei wneud o ran cyflawni'r Amcanion hyn.

Amcanion Lles ar gyfer 2018-19 (yn rhan o Strategaeth Gorfforaethol 2018-2023)

 1. Helpu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn a gwella eu profiadau yn gynnar mewn bywyd
 2. Helpu plant i ddilyn ffyrdd iach o fyw
 3. Parhau i wella cyrhaeddiad pob dysgwyr
 4. Lleihau nifer yr oedolion ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant
 5. Trechu tlodi drwy wneud popeth o fewn ein gallu i'w atal, gan helpu pobl i gael gwaith a gwella bywydau'r rheiny sy'n byw mewn tlodi
 6. Creu mwy o swyddi a thwf ledled y sir
 7. Cynyddu faint o dai rhent a thai fforddiadwy sydd ar gael
 8. Helpu pobl i fyw bywydau iach (mynd i'r afael ag ymddygiad peryglus a gordewdra)
 9. Cefnogi cysylltiadau da â ffrindiau, y teulu a chymunedau mwy diogel
 10. Cefnogi'r nifer cynyddol o bobl hŷn er mwyn iddynt gadw'u hurddas a'u hannibyniaeth wrth iddynt heneiddio
 11. Ymagwedd ledled y Cyngor tuag at gefnogi Heneiddio'n Dda yn Sir Gaerfyrddin
 12. Gofalu am yr amgylchedd nawr ac ar gyfer y dyfodol
 13. Gwella seilwaith a chysylltedd y priffyrdd a thrafnidiaeth
 14. Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a Diwylliant

Yn ogystal ag Amcan Corfforaethol ychwanegol o:

   15. Adeiladu Gwell Cyngor a Gwneud Gwell Defnydd o Adnoddau

Cyngor a Democratiaeth