Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Roedd paratoi'r Adroddiad Adolygu yn cynrychioli cam pwysig yn monitro llwyddiant neu fel arall y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig presennol. Nododd yr Adroddiad Adolygu y dylem baratoi CDLl diwygiedig neu newydd, felly yn hynny o beth mae'r adroddiad yn elfen bwysig wrth baratoi'r Cynllun Diwygiedig. Felly rydym yn awyddus i glywed eich barn am yr Adroddiad Adolygu a'i ganlyniadau.

Sut i gymryd rhan

Llenwch yr arolwg ar-lein hwn. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu anfon e-bost. Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

AROLWG AR-LEIN

Nodwch ni ellir trin eich sylwadau yn gyfrinachol a bydd pob cyflwyniad / sylw ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud a’ch data personol. Mae hyn ar gael ar ein gwefan.

Camau nesaf

Bydd yr adborth a geir yn cael ei ddefnyddio i lywio'r gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.