Arolwg bodlonrwydd ar wasanaethau ar-lein

  • Y cyfnod ymgynghori: 21/11/2018 - 21/01/2019 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Unrhyw un sy'n defnyddio gwasanaethau ar-lein
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Pob adran

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio gyda ni i ddeall safbwyntiau a phrofiadau ein cwsmeriaid o ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein. Mae eich barn a'ch profiadau yn hanfodol i ddarganfod beth sy'n gweithio'n dda ac os oes yna gyfleoedd i wella.

Sut i gymryd rhan

Dywedwch wrthym eich barn a'ch profiadau o ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein trwy gwblhau'r arolwg byr hwn. Dim ond 5 - 10 munud y dylid ei gymryd, rhowch gymaint o fanylion â phosibl gan y bydd hyn yn ein helpu i wneud gwelliannau.

Arolwg ar-lein

Camau nesaf

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud gwelliannau i'n gwasanaethau ar-lein a nodi arfer gorau. Bydd yr arolwg ar gael tan Ionawr 23ain, fodd bynnag, yn dilyn yr ymgynghoriad, byddem yn eich annog i ddweud wrthym am unrhyw broblemau sydd wedi codi wrth ddefnyddio ein gwefan neu wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio'r ffurflen adborth neu drwy e-bostio digidol@sirgar.gov.uk. Os ydych chi'n rhoi eich cyfeiriad e-bost inni byddwn bob amser yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y bo modd gyda diweddariad.