Arolwg Gofalwyr Di-dâl 2018

  • Y cyfnod ymgynghori: 10/07/2018 - 01/09/2018 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Gofalwyr
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Chris Harrison, Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arolwg i gael gwybod sut mae gofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin yn teimlo amdanyn nhw eu hunain, am eu hamgylchiadau ac am unrhyw gymorth a gânt, er mwyn inni allu datblygu rhai camau i geisio gwella amgylchiadau gofalwyr.

Ystyr gofalwr yw unrhyw un sy’n rhoi gofal am ddim i ffrind neu aelod o’r teulu na allai ymdopi fel arall, a hynny oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Sut i gymryd rhan

Rydym yn ceisio cael pobl i gymryd rhan ar-lein ac ar draws rhwydweithiau.  Rydym yn defnyddio darparwyr partner a gwasanaethau a gomisiynwyd i annog cwblhau’r arolwg.  Y pwyslais yw sefydlu llinell sylfaen a chael rhywbeth i’w fesur yn y dyfodol. 

Bydd sefydlu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â materion a nodwyd gan yr arolwg yn cynnwys ymgynghori trwy grwpiau ffocws a gweithdai gyda gofalwyr a fydd yn cael eu cynnwys yng nghanlyniadau’r arolwg.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd y Bwrdd Partneriaeth Strategol ar gyfer Gofalwyr yn goruchwylio'r gwaith o ddatblygu'r cynllun. Bydd adborth o'r ymgynghoriad yn sail i gyd-gynhyrchu gyda rhanddeiliaid o'r cyhoedd (gofalwyr) a phartneriaid (Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y trydydd sector a grwpiau cynrychioliadol).