Camerâu wedi'u gwisgo ar y corff

  • Y cyfnod ymgynghori: 02/09/2019 - 11/10/2019 ~ 16:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a / neu'r holl Sefydliadau Busnes / Trydydd Sector (Preifat).
  • Ardal: ledled y sir
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi cyhoeddi “Côd Ymarfer Diogelu Data ar gyfer Camerâu Gwyliadwriaeth a Gwybodaeth Bersonol”, ac mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi “Côd Ymarfer Camerâu Gwyliadwriaeth”. Mae'r ddau Gôd hyn yn argymell bod Datganiad o'r Effaith ar Breifatrwydd yn cael ei wneud er mwyn sicrhau bod y defnydd a wneir o'r camerâu yn ystyried yr effaith ar unigolion a'u preifatrwydd.

Mae'r cyngor felly'n cynnal ymarfer ymgynghori ffurfiol i ofyn am farn pobl ynglŷn â'r defnydd o Gamerâu a Wisgir ar y Corff gan ein swyddogion gorfodi, fel bod modd ystyried hyn wrth baratoi ein Datganiad o’r Effaith ar Breifatrwydd.

Sut i gymryd rhan

Bydd y mecanwaith Ymgynghori yn cael ei gynnal trwy arolwg holiadur ar-lein. Datganiadau i'r wasg yn yr ystafell newyddion, cyfryngau cymdeithasol.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd adroddiad ar adborth yr ymgynghoriad yn cael ei gwblhau gan ddadansoddi'r ymatebion a roddwyd fel adborth ar y defnydd o Deledu Cylch Cyfyng ar y Corff. Bydd yr adborth yn cael ei fwydo i mewn i Ddatganiad Effaith Preifatrwydd yr Awdurdod.

Cyngor a Democratiaeth