Canolfan Cadwraeth a Chasgliadau Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin

  • Y cyfnod ymgynghori: 30/10/2019 - 11/12/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd a phob busnes preifat / mudiadau trydydd sector
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau, Hamdden

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn ymgynghori i ddeall argraff y cyhoedd o ddarpariaeth amgueddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin i lywio’r broses o wella gwasanaethau yn gyffredinol ac yn benodol yr achos busnes ar gyfer Canolfan Cadwraeth a Chasgliadau (enw dros dro), a fydd yn ffordd newydd i'r cyhoedd ymweld, cymryd rhan a dysgu am gasgliadau amgueddfeydd sy'n cael eu storio. Mae'r broses hon yn rhan o broses ymgynghori ehangach a ddyfarnwyd i Headland Design Associates ac a oruchwylir gan Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin. Diben yr ymarfer ymgynghori hwn yw gofyn am farn y cyhoedd, diffinio defnyddwyr cyfredol a'r rheiny nad ydynt yn ddefnyddwyr, a chasglu sylwadau a gwybodaeth am anghenion i lywio'r broses o ddatblygu gwasanaethau'r amgueddfeydd a dylanwadu arnynt.

Sut i gymryd rhan

Datblygwyd cynllun ymgynghori rhwng Headland Design Associates a'r Gwasanaeth Diwylliannol/Amgueddfeydd. Bydd y cyfnod ymgynghori yn cael ei gynnal rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2019, a dyma'r dulliau ymgynghori arfaethedig:

  1. Holiadur ar-lein a fydd ar gael am 6 wythnos;
  2. Holiaduron drwy gyfweliadau wyneb yn wyneb mewn lleoliadau diwylliannol/treftadaeth, e.e. llyfrgelloedd, ffeiriau hen bethau, digwyddiadau diwylliannol, a chyda chymdeithasau hanesyddol a chynrychiolwyr eraill y sector treftadaeth;
  3. Ymgynghori (sector penodol) ag ysgolion (drwy Wasanaeth Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin);
  4. Cyfweliadau â'r sector cadwraeth/diwydiant drwy wahoddiad.

Holiadur Ar-Lein

Camau nesaf

Bydd canlyniad yr ymgynghoriad yn cynnwys adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno yng ngwanwyn 2020. Mae'r ymgynghoriad yn rhan o broses casglu data ehangach i brofi'r cynnig ynghylch stordy amgueddfa sy'n hygyrch ac yn ddiddorol.

Cyngor a Democratiaeth