Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  • Y cyfnod ymgynghori: 03/05/2019 - 14/06/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd, sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol i gymryd rhan.
  • Ardal: Sir Gâr/Dyfed Powys
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar yr Amcanion Cydraddoldeb Strategol y dylid eu cynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Sir Gâr ar gyfer 2020-24.
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd ar y Sector Cyhoeddus o'r enw dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol neu ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Yn gryno, mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i:

• Ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall a waherddir o dan y Ddeddf;
• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu;
• Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phersonau nad ydynt yn ei rhannu.

Sut i gymryd rhan

Arolwg ar-lein

Cyflwyniadau ysgrifenedig neu e-gyflwyniadau; grwpiau ffocws a thrafodaeth gyda grwpiau cymunedol lleol / trydydd sector.

Camau nesaf

Drwy gydol 2019 byddwn yn ymgysylltu â Chyrff Cyhoeddus, y Trydydd Sector, rhanddeiliaid (gan gynnwys grwpiau nodweddion gwarchodedig) a'r cyhoedd. Bydd y wybodaeth a'r dystiolaeth yn ein helpu i ddatblygu set ddiwygiedig o Amcanion Cydraddoldeb ac yn llywio'r camau y bydd ein hadrannau'n eu cymryd i gyflawni'r amcanion a chanlyniadau gwell i bobl Sir Caerfyrddin. Bydd hefyd yn helpu i gryfhau'r sylfaen dystiolaeth ar anghydraddoldebau yn y sir.

Cyhoeddir yr Amcanion Cydraddoldeb a adolygwyd ac a adnewyddwyd erbyn 1 Ebrill 2020.

Cyngor a Democratiaeth