Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018- 2033) - Cytundeb Cyflawni Drafft

  • Y cyfnod ymgynghori: 05/02/2018 - 23/03/2018 ~ 16:30
  • Cynulleidfa: Yr holl breswylwyr, busnesau, rhanddeiliaid, trydydd sector a phartïon eraill sydd â buddiant, sefydliadau sy'n bartneriaid ac ymgyngoreion statudol.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn gam cyntaf pwysig o ran paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, gan ddarparu cyfle i wneud sylwadau ar ddwy agwedd allweddol sef:

  • Amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLl; a
  • Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS).

Mae'r Cytundeb Cyflawni hefyd yn nodi'r gweithdrefnau ar gyfer paratoi'r CDLl ynghyd ag amserlen sy'n pennu pob cam allweddol o'r broses baratoi CDLl.  Mae'r Cynllun Cynnwys Cymunedau hefyd yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu cynnwys ac ymgysylltu â chymunedau, y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill yn y broses o lunio'r Cynllun.

Cwblhewch yr arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd sylwadau'n cael eu hystyried drwy broses adrodd y Cyngor ac yn y pen draw, yn rhan o drafodaeth yn y Cyngor Llawn cyn i Lywodraeth Cymru gytuno ar y Cynllun. Bydd yr ymatebion ar gael yn gyhoeddus fel rhan o'r broses hon ac yn yr adroddiad ymgynghori.