Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin – Cofrestr Safleoedd Ymgeisio

  • Y cyfnod ymgynghori: 12/12/2018 - 08/02/2019 ~ 17:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a sefydliadau trydydd sector
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae paratoadau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig 2018 - 2033 wedi ei seilio ar nifer o ymgynghoriadau allweddol. Yn rhan o’r broses yma, fe wnaeth y Cyngor wahodd cyflwyniadau wrth ddatblygwyr, tirfeddianwyr a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys ar gyfer datblygu, ail-ddatblygu neu amddiffyn yn y CDLl Diwygiedig. Fe wnaeth yr ymgynghoriad hwn cau am 2pm ar 29 Awst 2018. Gelwir y safleoedd hyn yn "safleoedd ymgeisio".

Sut i gymryd rhan

Rydym hefyd yn gwahodd sylwadau ar y Safleoedd Ymgeisio a chyflwynwyd. Bydd hyn yn helpu ni i asesu’r safleoedd wrth baratoi camau nesaf y CDLl.  Gellir gweld y safleoedd ymgeisio a gwneud sylwadau ar-lein.

Nodwch ni ellir trin eich sylwadau yn gyfrinachol a bydd pob cyflwyniad / sylw ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud a’ch data personol. Gallwch gysylltu â ni am gopi papur o'r arolwg ar 01267 228818 neu trwy anfon e-bost at blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk  Fel arall, mae copïau caled o'r arolwg ar gael o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor a'r llyfrgelloedd cyhoeddus hefyd.

GWNEUD SYLW / GWELD Y SAFLEOEDD YMGEISIO

Camau nesaf

Bydd yr adborth a geir yn cael ei ddefnyddio i lywio'r gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig.