Materion Gwledig: y materion sy’n wynebu cymunedau gwledig

  • Y cyfnod ymgynghori: 26/11/2017 - 30/03/2018 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes, grwpiau trydydd sector ac unrhyw rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb mewn cefnogi datblygiad ein cymunedau gwledig.
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Y Prif Weithredwr, Adfywio a Pholisi

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Cyngor Sir Gâr wedi sefydlu Gweithgor traws-bleidiol i ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig y sir. Byddwn yn adnabod camau gweithredu y gall y Cyngor eu cymryd, mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill, i fynd i'r afael â'r materion hynny, er mwyn sicrhau a chefnogi adfywio gwledig dros y blynyddoedd sydd i ddod. Hoffwn ofyn am eich barn am y materion y credwch sy'n bwysig i sicrhau ffyniant ein cymunedau gwledig i'r dyfodol.

Cwblhau arolwg ar-lein

Camau nesaf

Defnyddir eich adborth i hysbysu trafodaethau'r Gweithgor wrth iddynt baratoi eu hadroddiad a'r argymhellion gweithredu.

Cyngor a Democratiaeth