Ymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Ailgylchu a Chasgliadau Biniau

  • Y cyfnod ymgynghori: 21/01/2019 - 01/03/2019 ~ 23:59
  • Cynulleidfa: Holl breswylwyr Sir Gaerfyrddin
  • Ardal: Sir Gaerfyrddin
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Amgylchedd, Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Pam yr ydym yn ymgynghori

Rydym am wybod eich barn am y gwasanaeth ailgylchu a chasglu biniau yr ydym yn ei ddarparu, er mwyn ein helpu i benderfynu ar y newidiadau y mae angen eu gwneud i gynyddu ein cyfradd ailgylchu yn y dyfodol. Mae gan ailgylchu rôl bwysig i'w chwarae wrth warchod ein hamgylchedd rhag cael ei orddefnyddio a sicrhau bod adnoddau ar gael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Am y rheswm hwn mae gan Lywodraeth Cymru dargedau ailgylchu llym ar waith, a rhaid i Gynghorau Cymru fodloni'r targedau hyn neu wynebu dirwy. Ein targed ailgylchu nesaf fydd 64% yn 2019/2020, ac oni bai ein bod yn cael cydweithrediad Sir Gaerfyrddin a bod yr Awdurdod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl â’r adnoddau sydd ar gael, ni fydd yn bosibl cyrraedd y targed hwn.

Erbyn 2025 mae angen i ni fod yn ailgylchu 70% o'n gwastraff. Bydd angen eich help arnom i gyflawni'r targed uchelgeisiol hwn. Mae'r ymgynghoriad hwn ar agor i'r cyhoedd er mwyn i ni allu darganfod pa rwystrau i ailgylchu y mae pobl yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Rydym hefyd am roi cyfle i chi ddweud wrthym beth yw'r ffordd orau, yn eich barn chi, o gael mwy o bobl i ailgylchu'n fwy aml. Mae ein dulliau ailgylchu presennol yn gyfuniad o gynlluniau domestig unigol a chymunedol sy’n cynnwys casgliadau bag glas sych a gwastraff bwyd wrth ymyl y ffordd a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ynghyd â chanolfannau ailgylchu gwydr a thecstilau. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella’r cyfleusterau hyn ar gyfer preswylwyr Sir Gaerfyrddin er mwyn cyrraedd ein targedau gyda’n gilydd.

Sut i gymryd rhan

Llenwch holiadur yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ailgylchu a Chasgliadau Biniau.

arolwg ar-lein

Camau nesaf

Bydd y wybodaeth a gesglir o'r ymgynghoriad hwn yn cael ei defnyddio wrth ystyried newidiadau posibl i'r gwasanaeth ailgylchu a chasglu biniau a mentrau ailgylchu ehangach. Bydd y cyhoedd yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i wasanaethau yn sgil yr ymgynghoriad hwn.

Cyngor a Democratiaeth