Ymgynghoriad ynghylch Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

  • Y cyfnod ymgynghori: 17/07/2018 - 27/08/2018 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Anogir pob preswylydd a busnes i gymryd rhan.
  • Ardal: Unrhyw ward/ardal
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Llinos Quelch, Y Gwasanaethau Cynllunio

Pam yr ydym yn ymgynghori

Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd yw cam cyntaf proses yr Arfarniad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol ac mae'n nodi cyd-destun yr Arfarniad Cynaliadwyedd ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2018-2033. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn profi'r Cynllun Datblygu Lleol o ran ei effaith ar agweddau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y Sir. Mae'r Adroddiad Cwmpasu yn bwysig gan y bydd yn pennu'r amcanion cynaliadwyedd allweddol ar gyfer y Sir a fydd yn ei dro yn cael eu defnyddio i brofi'r Cynllun Datblygu Lleol maes o law.

Mae'r Cyngor yn awyddus i gael adborth drwy ymgynghori â'r holl bobl a grwpiau sy'n ymwneud â'r mater ynghylch pa mor briodol yw'r dull a nodir yn yr Adroddiad Cwmpasu.

Sut i gymryd rhan

Dylid cwblhau a dychwelyd y ffurflen ymateb, a gellir ei lawrlwytho fel dogfen word neu yn fformat pdf.

Gellir dychwelyd y ffurflen wedi ei chwblhau trwy e-bost neu trwy’r post at y Rheolwr Blaen-gynllunio, Adran yr Amgylchedd, 7/8 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JY.

Holiadur adroddiad cwmpasu

Camau nesaf

Yna bydd adroddiad yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol yn cael ei adolygu yng ngoleuni'r ymatebion a ddaw i law, gyda golwg ar gamu ymlaen â fframwaith i brofi'r Cynllun Datblygu Lleol yn ystod y misoedd nesaf.