Ysgol Y Castell, Stryd y Prior, Cydweli. SA17 4TR

  • Y cyfnod ymgynghori: 31/10/2018 - 28/11/2018 ~ 00:00
  • Cynulleidfa: Ymgyngoreion Arbenigol Statudol, Aelodau Lleol y Cyngor Sir, y Cyngor Cymuned, trigolion lleol a/neu bob busnes/sefydliad trydydd sector.
  • Ardal: Dalgylch Ysgol Y Castell
  • Adran / gwasanaeth y Cyngor: Addysg a Phlant, Gwasanaethau Addysg

Pam yr ydym yn ymgynghori

Bwriad yr Awdurdod Lleol yw darparu Ysgol y Castell gydag adeilad ysgol newydd. Bydd yr adeilad ysgol newydd yn darparu amgylchedd a chyfleusterau addas i staff a disgyblion ar gyfer dysgu yn yr 21ain Ganrif a byddant yn rhoi cyfle i rannu adnoddau gyda'r gymuned leol. Cyn cyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mae rhaid i'r cynnig fod yn destun ymgynghoriad cyn gwneud cais.

Sut i gymryd rhan

Bydd copïau caled o’r dogfennau ar gael i'w gweld yn Llyfrgelloedd Cydweli a Llanelli ac ar Wefan Asbri Planning. Bydd yr ymgyngoreion yn gallu cyflwyno eu sylwadau trwy gwblhau'r pro forma copi caled a fydd ar gael yn y llyfrgelloedd neu  trwy Wefan Asbri Planning.

Camau nesaf

Bydd "Adroddiad Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais" yn cael ei baratoi yn unol â Rhan 1 Adran 2F o Orchymyn 2016 a bydd yn dangos sut y mae'r ymgeisydd wedi cydymffurfio ag Adran 61Z o Ddeddf 1990 ac wedi ymateb i'r Ymgynghoriad a dderbyniwyd gan unrhyw berson yr ymgynghorwyd ag ef/hi o dan Adran 61Z ( 3) neu (4) o Ddeddf 1990. Bydd hyn yn cyd-fynd ag unrhyw gyflwyniad cynllunio ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.