Cymraeg i oedolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/09/2018

Dych chi angen dysgu Cymraeg ac ennill cymhwyster? Dych chi dros 16 oed? Dych chi’n magu plant bach ac eisiau dysgu Cymraeg er mwyn iddyn nhw gael y cychwyn gorau cyn mynd i’r ysgol? Dych chi’n gweithio mewn sefydliad ble byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn gymorth i’ch gyrfa ac yn eich galluogi i roi gwell gwasanaeth i’r cwsmer? Yna, does dim angen edrych ymhellach...

Dyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau unwaith yr wythnos ledled Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys cyrsiau penodol ar gyfer y teulu, gweithle ac ar gyfer cymdeithasu. Mae’r cyrsiau hyn yn cael ei darparu i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae pob cwrs prif ffrwd yn costio £60. Mae costau ychwanegol ar gyfer deunyddiau cwrs h.y. llyfr cwrs a llyfr ymarfer sy’n costio £17.45. Disgwylir i bob dysgwr sydd am ymuno â chwrs, dalu’r ffi berthnasol cyn dechrau’r cwrs ac ni fyddwn yn ystyried bod y cofrestriad yn derfynol tan i ni dderbyn y taliad. Mae ffi gostyngol o £30 ar gyfer myfyrwyr a phensiynwyr amser llawn neu os ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Byw i’r Anabl, Taliad Annibyniaeth Bersonol, Budd-dal Tai, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Gostyngiad Treth Cyngor

Rhaid i chi ddanfon prawf eich bod chi’n gymwys wrth i chi gofrestru (e.e. copi o lythyr wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau).

Os nad ydych chi'n derbyn y budd-daliadau uchod ond na allant fforddio'r cwrs, mae bwrsari ar gael i'ch helpu i dalu am ffioedd eich cwrs. Mae hwn yn dibynnu ar faint o incwm sy’n dod i mewn i’ch cartref a bydd yn rhaid i chi roi manylion eich incwm chi. Ond gall hyn olygu y bydd rhan neu’r cyfan o’ch ffi yn cael ei dalu.  Cysylltwch â ni am sgwrs.

Efallai y bydd gennych hefyd hawl i gymorth gan y Gronfa Ariannol wrth Gefn ar gyfer costau adnoddau, gofal plant a theithio.

Dyddiadau'r Tymor 2017/18 Dechrau Hanner Tymor Diwedd
Hydref 2017 25 Medi 30 October - 3 Tachwedd 8 Rhagfyr
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 19 Chwefror - 23 Chwefror 23 Mawrth
Haf 2018 16 Ebrill 28 Mai - 1 Mehefin 2 Gorffennaf

Am restr o ddyddiadau arholiadau, ewch i wefan CBAC.

Dych chi nawr yn gallu cofrestru ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Gallwch hefyd alw mewn i Ganolfan Addysg Gymunedol Llandeilo (Dydd Llun - Dydd Mercher) neu i Ganolfan Addysg Gymunedol Caerfyrddin i gofrestru a thalu’n bersonol. Dych chi'n gallu prynu a chasglu'r llyfrau’r o'r canolfannau hefyd.

DS: Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Dewch o hyd i gwrs Cymraeg Cofrestrwch am gwrs Cymraeg ar-lein

Addysg ac Ysgolion