Cwestiynau Cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2019

Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych ynglŷn ein cynllun ailgylchu. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Ar gyfartaledd mae bron hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn gallu cael ei ailgylchu a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

Mae'n rhaid i ni gyrraedd targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 64% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon er mwyn osgoi dirwy sylweddol ac yn bwysicach fyth, mae ailgylchu yn llawer gwell i'r amgylchedd na chladdu ein gwastraff ar safle tirlenwi.

Os byddwch yn rhoi cymaint ag y gallwch yn eich bagiau glas ac yn eich bin bwyd gwyrdd ac yn mynd ag eitemau eraill megis hen ddillad/esgidiau a gwydr i'r banciau neu'r canolfannau ailgylchu, byddwch yn ein helpu i gyflawni hyn.

Byddech yn synnu cyn lleied o bethau sydd angen mynd yn eich bag du - edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i gael rhagor o fanylion.

Gallwch roi gweddillion bwyd, pilion llysiau, cig a physgod gan gynnwys esgyrn, cregyn bwyd môr, gwastraff bwyd anifeiliaid, masgl wyau, bagiau te a gwaddodion coffi yn eich cadi brown / bin bwyd gwyrdd. Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bin bwyd gwyrdd.

Byddwn yn rhoi cadi brown i chi ar gyfer y gegin a bin gwyrdd ar gyfer y casgliad wythnosol. Eleni, byddwn hefyd yn darparu’r bagiau er mwyn ei gwneud yn haws i chi ailgylchu eich holl wastraff bwyd.

Gallwch ofyn am i gadi brown / bin bwyd gwyrdd newydd gael ei ddosbarthu i chi neu gallwch gasglu un o'ch man casglu agosaf.

Gofyn am gadi brown / bin gwyrdd

Bydd bagiau i'r bin bwyd yn cael eu dosbarthu i bob cartref rhwng mis Hydref a mis Mawrth.

Mewn sir lle mae mwy na 90,000 o gartrefi, mae llawer o wastraff bwyd yn cael ei gynhyrchu - bydd y swm lleiaf yn cael effaith. Mae'r effaith honno yn ddibynnol arnoch chi!

Os ydych yn rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bag du mae'n mynd i safle tirlenwi. Wrth i wastraff bwyd bydru yn y safle tirlenwi, mae'n gollwng methan sef nwy tŷ gwydr sy'n gyfrifol am newid hinsawdd.

Drwy ddefnyddio eich bin bwyd gwyrdd, byddwn yn ei gasglu a bydd ein cyfleusterau yn troi ei gynnwys yn 'Gompost Hud Myrddin'. Yn y broses hon, nid yw nwyon niweidiol methan yn cael eu creu.

Mae rhoi eich gwastraff bwyd yn eich bin bwyd gwyrdd hefyd yn rhwystro anifeiliaid rhag rhwygo eich bagiau du.

  • Papur/Cardbord - papurau newydd/cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post di-ofyn, papur ysgrifennu, papur wedi'i ddarnio, amlenni, cartonau bwyd a diod, bocsys grawnfwydydd, bocsys cardbord, tiwbiau papur toiled/papur cegin, bocsys wyau, deunydd pecynnu prydau parod.
  • Plastig - poteli plastig, potiau iogwrt, tybiau marjarîn, basgedi plastig/cynwysyddion prydau parod, cambrenni cotiau plastig, ffilm blastig.
  • Metelau - caniau bwyd a diod, erosolau, cloriau jariau jam, ffoil

Edrychwch ar ein rhestr A-Y ailgylchu i weld rhestr lawn o'r hyn sy'n mynd yn eich bagiau glas.

Caiff bagiau glas eu casglu bob pythefnos.

Nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas sy'n gallu cael eu rhoi allan i'w casglu.

Bydd y bagiau glas yn cael eu gadael o fewn ffiniau'ch eiddo neu yn eich man casglu biniau arferol.