Ardaloedd cadwraeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Mae Ardaloedd Cadwraeth wedi eu neilltuo er mwyn diogelu a gwella cymeriad arbennig ardaloedd sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol. Mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried neilltuo'r cyfryw ardaloedd o dan Adran 69 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.

Mae diddordeb arbennig ardal gadwraeth yn cael ei fynegi drwy gyfuniad o nodweddion. Mae enghreifftiau o'r nodweddion hyn yn cynnwys:

 • patrwm aneddiadau
 • y ffordd y mae gofod a lleiniau adeiladu wedi'u trefnu
 • rhwydwaith o lwybrau
 • arddull adeiladau a math o adeiladau, gan gynnwys eu deunyddiau/manylion

Mae seilwaith gwyrdd yn bwysig hefyd a gall parciau, gerddi, perthi, coed a nodweddion dŵr oll gyfrannu at gymeriad ardal gadwraeth.

Mae gan Sir Gaerfyrddin 27 o ardaloedd cadwraeth sydd wedi'u dynodi am eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig.

 • Abergorlech
 • Cenarth
 • Cwmdu
 • Cydweli
 • Talacharn
 • Llanboidy
 • Llanddarog
 • Llandeilo
 • Llanymddyfri
 • Llanelli
 • Llangadog
 • Llangathen
 • Llansaint
 • Llansteffan
 • Castellnewydd Emlyn
 • Sanclêr
 • Talyllychau

A'r canlynol yng Nghaerfyrddin:-

 • Tref Caerfyrddin
 • Heol Awst
 • Gogledd Caerfyrddin
 • Stryd Parcmaen / Dewi Sant
 • Teras Picton / Parc Penllwyn
 • Pontgarreg a Ysbyty Dewi Sant
 • Heol y Prior
 • Yr Orymdaith / Esplande
 • Y Cei / Glannau Tywys
 • Stryd y Dŵr

 

Diben dynodi Ardal Gadwraeth yw rhoi mesur ychwanegol o reolaeth i'r Cyngor ar ardal y mae'n barnu sydd o werth arbennig yn hanesyddol neu'n bensaernïol.

Nid yw hyn yn golygu na ellir cynnig datblygiadau, nac y bydd gwaith ar eich eiddo yn cael ei wrthod fel mater o drefn. Serch hynny, mae'n golygu y bydd y Cyngor yn rhoi sylw i effaith eich cynigion ar yr ardal dan sylw, yn ogystal â'u hasesiad arferol.

Os ydych yn byw mewn ardal gadwraeth, bydd arnoch angen caniatâd ardal gadwraeth i wneud y canlynol:

 • Dymchwel adeilad sydd â chyfaint o fwy na 115 o fetrau ciwbig. Mae yna ychydig o eithriadau – gallwch gael mwy o wybodaeth gan y cyngor perthnasol.
 • Dymchwel gât, ffens, wal neu reilin sy’n fwy nag un metr o uchder nesaf at briffordd (gan gynnwys llwybr troed cyhoeddus neu lwybr ceffylau) neu fan agored cyhoeddus; neu fwy na dau fetr o uchder mewn mannau eraill
 • Mae yna rai eithriadau rhag y gofyniad cyffredinol i geisio caniatâd ardal gadwraeth i ddymchwel adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth.

Gwnewch gais am ganiatâd cynllunio mewn ardal gadwraeth    GWNEUD CAIS AM DDYMCHWEL MEWN ARDAL GADWRAETH

 

 

Defnyddir cyfarwyddydau a awdurdodir gan Erthygl 4 o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 i ddileu rhai hawliau datblygu a ganiateir.

Mae rheolaethau tynnach ar waith o ran lefelau datblygu a ganiateir mewn ardaloedd cadwraeth o'u cymharu â mannau eraill, ond, mewn llawer o achosion, efallai na fydd hyd yn oed reolaethau o'r fath yn ddigonol i ddiogelu cymeriad arbennig yr ardal dan sylw, ac atal erydiad cynyddrannol ei chymeriad a'i golwg arbennig, yn enwedig lle mae nifer sylweddol o adeiladau heb eu rhestru yn cael eu defnyddio at ddefnydd preswyl.

Gall nifer o newidiadau bach, gyda'i gilydd – megis gosod deunyddiau modern priodol yn lle teils gwreiddiol y to, gosod ffenestri uPVC neu alwminiwm yn lle'r rhai traddodiadol, a dymchwel perthi neu waliau terfyn blaen i ddarparu parcio oddi ar y stryd – leihau ar gymeriad ‘arbennig’ yr ardal dan sylw.

Ar hyn o bryd, mae pedwar Cyfarwyddydau Erthygl 4 wedi'u cyhoeddi mewn tair ardal gadwraeth, sef:

 • Cwmdu
 • Talacharn / Aber Taf
 • Llanymddyfri
 • Llangadog

 

Cynllunio