Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Mae'r Llywodraeth wedi nodi’r cynefinoedd a’r rhywogaethau pwysicaf yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU . Mae'r rhain wedi'u rhestru o dan Adran 42 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ac maent yn gynefinoedd a rhywogaethau y mae angen gweithredu i’w gwarchod. Maent yn rhan o'r hyn sy'n gwneud Sir Gaerfyrddin yn arbennig ac yn unigryw.  

Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin yn hoelio sylw ar y camau gweithredu lleol sy'n cyflawni'r amcanion ar gyfer pob cynefin a rhywogaeth sydd yn y Cynllun. Mae nodau cyffredinol Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin fel a ganlyn: 

  • Gwarchod a gwella bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin drwy lunio a gweithredu cynlluniau gweithredu unigol, gan gwmpasu amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau dethol sy'n adlewyrchu'r blaenoriaethau cenedlaethol a lleol;
  • Datblygu partneriaethau lleol effeithiol er mwyn cydgysylltu a chyflawni'r camau gweithredu ynghylch bioamrywiaeth yn Sir Gaerfyrddin;
  • Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd gwarchod a gwella bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin; a, Monitro'r cynnydd o ran cyrraedd y targedau bioamrywiaeth lleol, a rhoi gwybodaeth am y cynnydd hwnnw i gronfa ddata genedlaethol ynghylch bioamrywiaeth. 

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru wedi llunio naw o grwpiau cynefinoedd, a chytunwyd y byddai Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin yn defnyddio'r grwpiau hynny. Dyma'r rhestr: Coetiroedd, Cynefinoedd yr Ucheldir, Dyfroedd Croyw, Gwlyptiroedd, Tir Amaeth, Glaswelltiroedd a Gweundiroedd yr Iseldir, Tir Llwyd/Trefol, Cynefinoedd Arfordirol, a Chynefinoedd a Rhywogaethau Morol. Mae'r rhywogaethau wedi eu grwpio gyda'r cynefinoedd hyd y gellir oherwydd yn fynych mae'r prif gamau i warchod rhywogaeth yn gysylltiedig â rheoli cynefinoedd. Fodd bynnag bydd gan nifer o rywogaethau eu cynlluniau gweithredu eu hunain: golfanod y mynydd, cornchwiglod, llygod pengrwn y dŵr, cynllun grŵp ar gyfer ystlumod, draenogod, dyfrgwn, pathewod, gwiwerod coch, brithegion y gors a brithribinau brown, gludlys amryliw, penigan y porfeydd, tylluanod gwynion (blaenoriaeth leol), ysgyfarnogod, cwtiaid torchog lleiaf, ac amffibiaid ac ymlusgiaid.  

Dylai'r camau gweithredu ynghylch cynefinoedd roi sylw i un neu ragor o'r canlynol: rheoli'r cynefin mewn modd cadarnhaol ynghyd â'i gyplysu â chynefinoedd eraill a'i helaethu lle bynnag y bo modd. Yn achos rhywogaethau dylai'r camau gweithredu geisio helaethu dosbarthiad y boblogaeth a/neu gynyddu’r niferoedd. Mae gan y naill a'r llall amcanion ynghylch gwaith arolygu/monitro, casglu data, a chynyddu ymwybyddiaeth. Nid yw'r cynllun yn cynnwys camau gweithredu tuag at gyrraedd targedau cynefinoedd os yw’r gwaith hwnnw’n rhan o 'waith beunyddiol' corff statudol e.e. gwaith ynghylch Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Glastir, gofynion cynllunio, ac ati. Caiff mecanweithiau i gyflwyno adroddiadau am y gwaith hwnnw eu datblygu ar wahân.

Os yw'r camau gweithredu yn mynd i lwyddo, bydd angen i nifer o unigolion a sefydliadau weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth - gan gynnwys tirfeddianwyr, asiantaethau'r llywodraeth, grwpiau gwarchod bywyd gwyllt, awdurdodau lleol a diwydiant. 

Mae’r cynllun ar gael hefyd ar wefan y System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaeth, sydd yn agored i bawb gael golwg arni. Yn ogystal gallwch gael golwg ar Gynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth eraill y sir ar y wefan hon. Yn genedlaethol mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (WBP) yn dod â chwaraewyr allweddol o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd i hybu a monitro gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru. Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn darparu rôl arweiniol a chyfeiriad arbenigol ar y blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ar fioamrywiaeth yng Nghymru. 

Yn lleol mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin yn cwmpasu cyrff cadwraethol ac ecolegwyr sy’n gweithio yn y sir. Mae’r grŵp yn cwrdd deirgwaith y flwyddyn gan gydweithio ar brosiectau i warchod ac i wella prif gynefinoedd a rhywogaethau’r sir.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/08/2018

Cynllunio