Gwarchodfeydd natur

Mae Gwarchodfeydd Natur Lleol yn noddfeydd i fywyd gwyllt, ac maent yn agored i bawb brofi tawelwch a llonyddwch byd natur. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofalu am Warchodfeydd Natur Lleol, a hynny yn unol â'r ymrwymiad a wnaed i warchod bioamrywiaeth.

Mae chwech o Warchodfeydd Natur Lleol yn Sir Gaerfyrddin: Twyni Tywod a Morfa Pen-bre, y Pwll Lludw a Merllyn y Pwll, Twyni Doc y Gogledd, Carreg Cennen, a Glan-yr-Afon, Cydweli a Morfa Berwig, Bynie. Mae yna hefyd nifer o warchodfeydd Natur ledled y Sir sy'n cael eu rheoli gan sefydliadau eraill.

Bwriwch olwg fanylach ar...

Ym myd Natur, mae'r pethau bach yn bwysig! Wrth sylwi ar y pethau bach, mae'r byd yn newid yn llwyr. Yn aml, caiff mwsoglau, cennau a ffyngau eu hanghofio ond hebddyn nhw, byddai ein bywydau yn go wahanol! Gallwch gael rhagor o wybodaeth fan hyn ynghylch pwysigrwydd ambell rywogaeth a chynefin anghofiedig. Tro nesaf y byddwch chi allan yn crwydro, cofiwch gadw llygad allan am y rhain!

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio