Mae bioamrywiaeth yn bwysig

O dan Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin ddyletswydd i ystyried bioamrywiaeth wrth gyflawni ei holl swyddogaethau ac mae hyn yn arbennig o berthnasol i gyfrifoldebau'r Cyngor o ran y Cynllun Datblygu Lleol a Rheoli Datblygu.

Mae bioamrywiaeth yn elfen graidd o ddatblygu cynaliadwy, sy'n sail i ddatblygu economaidd a ffyniant, ac mae iddi rôl bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu cymunedau lleol unigryw a chynaliadwy. Mae gwarchod a gwella bioamrywiaeth yn hanfodol yn ein hymateb i newid yn yr hinsawdd ac wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem allweddol fel bwyd, rheoli llifogydd, peillio ac aer a dŵr glân.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gyflawni, adolygu ac adrodd ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn flynyddol gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru er mwyn bodloni ein Dyletswydd Bioamrywiaeth o dan Ddeddf NERC 2006.

Mae'r Cyngor yn ystyried bod gwarchod bioamrywiaeth yn elfen hanfodol o'r weledigaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol, fel y dangosir yn y Strategaeth Gymunedol Integredig. Mae gan y strategaeth hon weledigaeth i 'warchod, gwella a diogelu ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig a hyrwyddo bioamrywiaeth yn y Sir'. Mae'r Cyngor yn un o'r sefydliadau partner ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol sy'n cyflawni nodau ac amcanion y Strategaeth Gymunedol.

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn cefnogi amrywiaeth enfawr o fywyd gwyllt. Ond rhaid i ni gofio hefyd fod bioamrywiaeth yn cynnal ein bywydau ninnau. Mae amgylchedd naturiol iach yn rhan hanfodol o gymdeithas gynaliadwy a chadarn yng Nghymru. Mae bywyd gwyllt yn rhoi pleser ac ysbrydoliaeth i ni a chymunedau deniadol.

Mae amgylchedd naturiol Sir Gaerfyrddin o bwys i bob un ohonom mewn sawl ffordd wahanol. Er nad yw hynny bob amser yn amlwg, mae bioamrywiaeth yn rhoi i ni lawer o'r pethau sy'n cynnal ein bywydau, drwy nifer o wasanaethau pwysig:

  • Darparu – mae’n darparu bwyd (gwenith, pysgod, ac ati), tanwydd (pren, glo), dŵr ffres, meddyginiaeth, tecstilau.
  • Rheoleiddio - cael gwared ar lygryddion, rheoli llifogydd, amsugno carbon deuocsid (nwyon tŷ gwydr), atal erydiad.
  • Diwylliannol - tirweddau hardd, ymdeimlad o le, hamdden a thwristiaeth, ysbrydoliaeth ac ymchwiliadau, boed gan blant ysgol neu wyddonwyr.
  • Cynnal – mae’n cynnal priddoedd a thyfiant planhigion.

Mae bioamrywiaeth yn bwysig am amrywiaeth eang o resymau: yn foesegol, yn emosiynol, yn amgylcheddol ac yn economaidd. Mae’n sail i’n cymdeithas ac i’n llwyddiant economaidd a’n lles.

Rydyn ni’n cael llawer o'r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim! Byddai'r gost o adnewyddu’r rhain (hyd yn oed pe byddai hynny’n bosibl) yn eithriadol o gostus. Er enghraifft, mae gwenyn yn hanfodol i'n heconomi – maen nhw peillio llawer o'n cnydau fel mefus ac afalau, yn ogystal â chnydau porthiant anifeiliaid megis meillion. Yn 2007 gwnaeth y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ymchwil a oedd yn cyfrif gwerth gwenyn i economi'r DU. Barnwyd fod gwerth y gwasanaethau gwenyn tua £200 miliwn y flwyddyn. Tybiwyd fod gwerth manwerthol yr hyn y maen nhw’n ei beillio bron yn £1 biliwn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio