Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/03/2019

Mae'n ofynnol o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Atodlen 3), i ddatblygiadau newydd gynnwys nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) sy'n cydymffurfio â safonau cenedlaethol.

Mae Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn sefydlu Cyrff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy mewn cynghorau sir. Mae'r Ddeddf yn rhoi cyfrifoldeb statudol i Gyngor Sir Caerfyrddin dros gymeradwyo systemau draenio a'u mabwysiadu.

Sefydlwyd y SAB er mwyn:

 • Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau am systemau draenio ar gyfer datblygiadau lle bo gwaith adeiladu'n effeithio ar ddraenio, a
 • Mabwysiadu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb yn unol ag Adran 17 o Atodlen 3 o'r Ddeddf.

Mae'n rhaid cyflwyno cais sy'n dangos cydymffurfiaeth â'r Safonau SuDS Statudol ar gyfer dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd i'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB).

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno i'r SAB er mwyn gwneud penderfyniad un ai yn uniongyrchol fel cais ar ei ben ei hun neu ochr yn ochr â'r cais cynllunio drwy'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae'n bwysig nodi rhaid peidio â dechrau gwaith adeiladu sydd â goblygiadau draenio oni bai bod y system ddraenio ar gyfer y gwaith wedi cael ei gymeradwyo gan y SAB.

Gall SuDS gael eu defnyddio'n effeithiol mewn ardaloedd gwledig a threfol er mwyn cefnogi ailddatblygiadau a datblygiadau newydd a lleihau'r risg o lifogydd yn sgil dŵr wyneb a chreu cyfleoedd ar gyfer gwell ansawdd dŵr, cynefinodd bio-amrywiol ffyniannus a llecynnau hamdden cymunedol newydd.

Mae'r gofyniad am gymeradwyaeth SAB yn berthnasol i'r holl waith adeiladu sydd â goblygiadau draenio lle mae'r datblygiad neu'r ailddatblygiad yn fwy na phreswylfa sengl neu sy'n cynnwys adeiladu adeilad neu strwythur arall ar ddarn o dir sy'n 100 metr sgwâr neu'n fwy na hynny (oni bai ei fod yn dod o dan un o'r eithriadau penodol neu'r trefniadau trawsnewidiol sydd hefyd wedi'u nodi yn y Cwestiynau Cyffredin hyn).

Yn y ddeddfwriaeth ar gyfer draenio cynaliadwy:

 • Mae gwaith adeiladu yn golygu unrhyw beth a wneir sy'n gyfystyr â chreu adeilad neu strwythur arall, neu a wneir mewn cysylltiad â hynny neu wrth baratoi at hynny, ac
 • Mae gan waith adeiladu oblygiadau draenio os bydd yr adeilad neu'r strwythur yn effeithio ar allu'r tir i amsugno dŵr glaw.
 • Yn gyffredinol, diffinnir ardal adeiladu yn y rheoliadau ar gyfer draenio cynaliadwy fel adeiladu adeilad neu strwythur arall ar ddarn o dir 100 metr sgwâr neu fwy.

Nid yw'r SAB yn cymeradwyo nac yn mabwysiadu systemau draenio sy'n:

 • rhan o'r rhwydwaith ffyrdd strategol
 • rhan o'r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol
 • rhai sy'n rhan o harbwr
 • gwasanaethu datblygiad a ganiateir sydd dan 100 metr sgwâr ac
 • sy’n cael eu hadeiladu gan y bwrdd draenio mewnol o dan eu swyddogaethau yn Neddf Draenio Tir 1991.

Mae'r SAB yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu unrhyw ran o system ddraenio sy'n gwasanaethu mwy nag un eiddo.

Bydd yn rhaid i ddatblygwyr ymrwymo i gytundeb mabwysiadu cyfreithiol fel rhan o'r broses rhoi caniatâd SAB.

Mae’r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) yn cymeradwyo ond ni fydd yn mabwysiadu system ddraenio mewn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw gan arian cyhoeddus. Ffyrdd sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan arian cyhoeddus yw’r rheiny yr oedd adran 41 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn berthnasol iddynt.

Cynigir gwneud trefniadau pontio fel a ganlyn:

 • O ran safleoedd a datblygiadau presennol sydd â chaniatâd cynllunio neu ystyrir bod caniatâd wedi'i roi iddynt (p'un a yw'n amodol ar unrhyw amodau sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ai peidio - ond gweler isod), neu safleoedd lle mae cais dilys wedi dod i law ond nid oes penderfyniad yn ei gylch erbyn 7 Ionawr 2019, ni fydd angen i'r rheiny wneud cais am gymeradwyaeth SAB.
 • Bydd angen cael cymeradwyaeth SAB o hyd os cafodd y caniatâd cynllunio ei roi yn amodol ar amod sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ac na wneir cais am gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl cyn 7 Ionawr 2020.

Bydd y CCS yn cynnig gwasanaeth cyngor cyn-gwneud-cais (bydd angen talu am hwn) i drafod gofynion draenio eich safle yn fanwl a beth fydd angen i chi ei gyflwyno gyda’ch cais. Bydd y gwasanaeth hwn ar wahân i’r gwasanaeth cyn-gwneud-cais cynllunio felly bydd angen i chi drafod yn gynnar gyda’r gwasanaethau perthnasol. Bydd hyn yn sicrhau bod dyluniad y SDC yn addas yn unol â safonau cenedlaethol, a bod gosodiad y safle yn ddigon da. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio’r gwasanaeth hwn cyn i chi gyflwyno eich cais llawn, er mwyn osgoi oedi wrth gael cymeradwyaeth ac i leihau’r gost yn y tymor hir.

Bydd angen gwneud pob cyflwyniad i'r SAB perthnasol gan na ellir cyflwyno'r rhain drwy'r Porth Cynllunio neu Gais Cynllunio Cymru.

Mae'r nodiadau cyfarwyddyd a'r ffurflenni cais (fersiwn .docx & pdf) canlynol ar gael yr lawrlwytho.

Caiff y ffioedd eu cyfrifo ar sail maint yr ardal adeiladu.

 • Nid oes angen i chi wneud cais ar gyfer ardaloedd adeiladu sy'n llai na 100m2.
 • Bydd angen i chi gyflwyno'r ffi briodol gyda'ch cais.
 • Ceir gostyngiad o 50% ar gyfer ceisiadau a gyflwynir gan gynghorau cymuned.

Cyfrif Ffioedd

Ffioedd ychwanegol

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, ac yn amodol ar amod bod archwiliad(au) yn cael ei wneud o'r cynllun Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SuDS), bydd yna ffi archwilio o £168 ar gyfer pob archwiliad.

Gallai ceisiadau cymeradwy hefyd olygu ffioedd ychwanegol ar gyfer bondiau dros dro a allai fod yn ofynnol er mwyn sicrhau'r gwaith adeiladu, ynghyd â chynllun cynnal a chadw wedi'i ariannu ar gyfer y system ddraenio. Mae'r costau hyn yn amrywio yn dibynnu ar natur a maint y gwaith. Byddwch yn cael eich gwneud yn ymwybodol o'r gofynion fel rhan o'r broses gymeradwyo. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y ffioedd, cysylltwch â'r tîm SAB yn uniongyrchol.

Mae'r ffioedd hyn yn seiliedig ar Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Atodlen 3, Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018.

Mae'n rhaid cyflwyno'r ffi gywir gyda'ch cais neu fel arall ni fydd yn ddilys ac ni chaiff unrhyw waith ei wneud o ran prosesu ac asesu eich cais.

I dalu bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • Math o gais e.e. cais SAB
 • Cyfeirnod y cais (neu enw a lleoliad y cais os nad oes gennych gyfeirnod eto)
 • Y ffi ymgeisio gywir (cysylltwch â ni os oes angen esboniad arnoch)

Dros y Ffôn

Rydym yn derbyn cardiau debyd Maestro, Solo neu Visa. Os hoffech siarad ag aelod o staff o'r tîm arianwyr, ffoniwch 01267 228686 yn ystod oriau swyddfa.

Trwy'r Post

Gwnewch eich siec yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin' a'i phostio i'r cyfeiriad isod: Cofrestriadau SAB, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW.

Yn Bersonol

Mae gennym 3 swyddfa dalu lle gellir talu drwy ddefnyddio arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec. Gellir gweld manylion ac oriau agor pob lleoliad:

Taliadau BACS

Anfonwch neges e-bost at CofrestriadauSAB@sirgar.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

O dan baragraff 11(5) o Atodlen 3, mae'n ofynnol bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn pennu'r canlynol:

 • cais mewn perthynas â datblygiad sy'n destun cais am Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017 o fewn cyfnod o 12 wythnos, sy'n dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl iddo gael cais dilys, neu
 • unrhyw gais arall a wneir o fewn cyfnod o 7 wythnos, sy'n dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl iddo gael cais dilys.

 

Mae sicrhau dull ariannu cynaliadwy ar gyfer hyd datblygiad yn amcan allweddol y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Mae gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy gyfrifoldeb am reoli a chynnal a chadw asedau'r systemau draenio cynaliadwy ar ôl iddynt gael eu mabwysiadu. Felly, nod symiau cymudedig yw sicrhau bod gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'r adnoddau i gynnal a chadw'r asedau mae ef wedi eu mabwysiadu a darparu asedau newydd yn eu lle (pan fo'n briodol). Bydd effeithiolrwydd y systemau draenio cynaliadwy a'r manteision amryfal cysylltiedig yn dibynnu ar gynnal a chadw priodol.

Er mwyn sicrhau cysondeb ledled Cymru, dylid defnyddio arweiniad safonol y diwydiant, “Symiau Cymudedig ar gyfer Cynnal a Chadw Asedau Isadeiledd”, a luniwyd gan CSSC (Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru), i gyfrif symiau cymudedig ar gyfer yr holl asedau draenio sy'n cael eu mabwysiadu gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, ni waeth a oes cytundeb Adran 38 neu gytundeb cyfreithiol pwrpasol ar gyfer hyd y datblygiadau (60 – 120 o flynyddoedd).

Ystyrir y canlynol wrth gyfrif swm cymudedig:

 • Y gost amcangyfrifedig reolaidd o gynnal a chadw'r ased sy'n cael ei fabwysiadu e.e. bob chwe mis. Mae'r llawlyfr systemau draenio cynaliadwy yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr elfen hon.
 • Y gost yn y dyfodol o adfer yr ased neu ddarparu un newydd yn ei le (e.e. mae palmentydd hydraidd yn cael eu dylunio i bara am 20 mlynedd, a allai arwain at adnewyddu'r ased deirgwaith yn ystod oes y datblygiad.
 • Y cyfnod y mae angen y swm ar ei gyfer. Argymhella'r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Cynllunio a Thrafnidiaeth y dylid cyfrif symiau cymudedig ar gyfer adeileddau dros gyfnod o 120 o flynyddoedd ac y dylai'r cyfnod ar gyfer eitemau eraill fod yn 60 o flynyddoedd (yn sylfaenol, oes gyfan y datblygiad).
 • Y gyfradd llog blynyddol effeithiol a fydd yn dwyn elw ar swm a fuddsoddwyd cyn iddo gael ei wario, ar ôl ystyried effaith chwyddiant (a adwaenir fel y gyfradd ddisgownt, oddeutu 2.2%).

Argymhellir bod defnydd yn cael ei wneud o ganllawiau Cymdeithas y Syrfewyr Sir (CSS) i roi dealltwriaeth gyffredin ar gyfer datblygwyr a'r SAB.

 

Cynllunio